Turystyka i Rekreacja Ruchowa - Studia Podyplomowe

Turystyka i rekreacja ruchowa

2 semestry /3 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Turystyka to kierunek dla tych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć niezbędną wiedzę o  ludzkich potrzebach i zachowaniach także w sferze turystyki i rekreacji. Absolwenci studiów podyplomowych z turystki będą organizować i sterować (potrzeby, zachowania) nimi w praktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko własnych korzyści (marketing turystyczny), ale przede wszyst­kim w tworzeniu systemu troski o klienta. Wszystko po to by zapewnić sobie jego przychylność i lojalność poprzez oferowanie mu coraz lepszych usług i form ich organizacji i dystrybucji, a firmie zapewnić długookre­sowe korzyści (zysk i reputacja).

Adresaci

Studia podyplomowe z turystyki kierujemy do osób już prowadzących działalność turystyczną, a także rozpoczynających swoją karierę w tej branży.

Turystyka studia podyplomowe to studia dla osób, które pragną poznać nowoczesne zasady prowadzenia biznesu w turystyce, zrozumieć pełniej filozofię nowoczesnego marketingu (marketingu relacji) i obsługi klienta, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki, realizować się w pracy i osiągać sukces zawodowy w coraz bardziej konkurencyjnym świecie turystyki.

W programie
 1. Turystyka jako zorganizowana forma wypoczynku. Istota i wymiary turystyki. Na studiach podyplomowych Turystyka i rekreacja odkryjesz znacze­nie turystyki w rozwoju gospodarki kraju i regionu. Turystyka w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Przesłanki rosnącego znaczenia we współczesnym świecie. Funkcje turystyki i ich znaczenie kulturowe i cywilizacyjne. Wielopoziomowość funk­cji turystyki i ich kulturowe uwarunkowania w kształtowaniu osobowości i przeżywa­niu życia. Kultura i „antykultura” w zakresie wypoczynku i turystyki.

 2. Turystyka jako biznes. Istota biznesu, jego rola i zadania w nowoczesnym społeczeń­stwie. Usługi turystyczne. Słuchacze poznają złożoność produktu turystycznego i złożoność rynku tury­styki. Właściwości produktu turystycznego i współzależności między jego komponen­tami. Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym. Kreowanie zachowań konsumentów. Marketing w Turystyce. Stosowanie marketingu relacji. Budowanie systemu troski o klienta. Zarządzanie organizacjami Turystycznymi. Budowa reputacji firmy turystycznej i relacji z klientami. Na tych studiach podyplomowych turystyka biznesowa jest ważnym punktem programu studiów.

 3. Rekreacja w Turystyce. Istota rekreacji. Różne rodzaje rekreacji i ich znaczenie w ży­ciu ludzi. Sport a rekreacja naukowa. Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na soma­tyczne i psychiczne zdrowie człowieka. Homeostatyczne i zdrowotne wartości rekre­acji. Psychologiczne i emocjonalne aspekty rekreacji. Rola rekreacji i aktywnego wypoczynku w kształtowaniu zdrowia psychicznego i równowagi emocjonalnej (inteli­gencji emocjonalnej). Fizjologiczne i sprawnościowe aspekty rekreacji. Fizjologia bez­czynności ruchowej. Rekreacja w kształtowaniu prozdrowotnej wydolności fizycznej organizmu.

 4. Potrzeby człowieka (hierarchia potrzeb) a potrzeby Turystyki i rekreacji. System po­trzeb i wartości a rekreacja. Potrzeba czynu i autokreacji. Samodoskonalenie, dąże­nie do pełni możliwości. Wartości, wzrost i zdrowie. W Kierunku wyższej natury człowieka. Tworzenie siebie poprzez życie i pracę w czasie wolnym.

 5. Wychowanie do rekreacji. Kulturowe wyobcowanie a praktyka rekreacji. Patologia za­chowań w sferze rekreacji i czasu wolnego. Zachowania ludzi w społeczeństwie-tożsamość zbiorowa a tożsamość indywidualna. Motyw uczestnictwa i wyobcowa­nia. Sytuacja gospodarcza państwa a procesy habituacji. Wymiary kultury a zacho­wania. Charakterystyka kultury polskiej i jej konsekwencje dla zachowań w pracy i o społeczeństwie. Rozwój i aktywność poprzez rekreację zapewniającą poprawę wy­dolności, sprawności ustroju i zdrowia psychicznego.

 6. Rosnące znaczenie Turystyki i rekreacji w życiu współczesnego człowieka. Motywy jego wzrostu. Praca, jej warunki materialne i stosunki interpersonalne a stresy, fru­stracje i zmęczenie. Życie (abiologiczne) w środowisku wielkomiejskim a zmęczenie i znużenie psychiczne (m. in. presja czasu i różnych obowiązków, hałas itp.). Niska i ob­niżająca się jakość życia dużych grup społecznych w naszym kraju. Trauma kultu­rowa, pasywizm, apatia poczucie bezsilności, dezorganizacja i destrukcja kultur gru­powych i spajającego je systemu wartości, anomia i niepewność jutra, brak perspek­tyw, pogłębiający się stan frustracji (zwłaszcza ludzi młodych wykształconych), alie­nacja społeczeństwa, nierówności (rażące) dochodowe, korupcja, wysokie bezrobo­cie, dziewiętnastowieczne stosunki pracy. Relatywizm moralny i etyczny władzy, wzrost oligarchicznej demokracji i oligarchicznego bogactwa, darwinizm społeczny, zanik poczucia wspólnego interesu partii politycznych, krótkowzroczność działania itd.

 7. Reakcje adaptacyjne. Rosnąca potrzeba oderwania się od rzeczywistości jako nieprzyjaz­nej człowiekowi. Rosnąca potrzeba angażowania się w formy aktywności (spędzenia wolnego czasu) wymagające wysiłku fizycznego i intelektualnego jako re­kompensaty dla zawodowych i politycznych frustracji oraz ogólnej deprywacji (wie­lorakiej). Konstruktywna rola turystyki i rekreacji w łagodzeniu stanów traumatycz­nych i frustracji. Ogólne korzyści z rekreacji i turystyki wzmacniające stymulację do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Korzyści

Studia podyplomowe z Turystki dostarczą Ci wiedzy i umiejętności, które są niezbędna przy oferowaniu i sprzedaży właściwych form turystyki i rekreacji. Absolwenci tego kierunku będą z troską o klienta, (jego potrzeby, aspiracje i oczekiwania) wybierać dla niego korzystne oferty turystyczne. Studia podyplomowe Turystyka i rekreacja ruchowa wykształcą specjalistów od turystyki, którzy będą organizować atrakcyjne formy turystyki i rekreacji. 

 

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

prof. zw. dr hab. Józef Penc

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Turystyka i rekreacja ruchowa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni