Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia kryminologii i resocjalizacji umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej, praktycznej ora umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych i ich uwarunkowań oraz prowadzenia systemowych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i prewencji kryminalnej. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztaty z kreatywności i innowacyjności pozwolą zdobyć umiejętności w przygotowaniu programów resocjalizacyjnych dla odpowiednich grup o specjalnych potrzebach.

Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Dla kogo?

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej).

Program kształcenia

Propozycja przedmiotów. Przewidziana łączna godzin 216

W programie studiów znajdziesz zagadnienia:

 • Przestępstwa przemocowe
 • Zaburzenia zachowania oraz emocji u dzieci i młodzieży
 • Psychologia agresji i przemocy
 • Podstawy prawne kurateli sądowej
 • Mechanizmy myślenia, reagowania emocjonalnego i zachowania jednostki w interakcjach z innymi ludźmi
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Elementy kryminologii i wiktymologii
 • Metody prowadzenia wywiadu i rozmowy diagnostycznej
 • Psychiatria sądowa
 • Dysfunkcje i zaburzenia seksualne

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania

2 semestry - 216 godzin

70% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W toku nauczania przewidziane są 3 spotkania stacjonarne (sobota + niedziela) w Filii w Sieradzu.

Dzięki wygodnym studiom przez Internet można zaoszczędzić czas na nauce oraz dopasować zajęcia na uczelni do już wykonywanych zajęć, z których nie możemy zrezygnować. Studiowanie online pozwala nam na lepsze zarządzanie swoim czasem

Opiekun merytoryczmy

dr Piotr Bogacki – doktor nauk prawnych, adwokat, dziekan kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, były asystent sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydziału Karnego, ukończył około 30 szkoleń zawodowych dla asystentów i sędziów pionu karnego oraz cywilnego, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ukończył kursy z zakresu: mediacji, psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, ochrony danych osobowych, kształcenia metodą projektów.

Kadra

lek. med. Katarzyna Przysucha - specjalista psychiatra. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizację I stopnia uzyskała w 2000 r., natomiast specjalizację II stopnia w 2004 r. Od 2000 r. jest również biegłym sądowym. Pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (obecnie jako ordynator oddziału diagnostyczno-obserwacyjnego). Prowadzi również prywatna praktykę lekarską.

dr Aleksandra Grotowska - psycholog, coach. Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia doktoranckie z literaturoznawstwa oraz studia podyplomowe z life coachingu na tej samej uczelni. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla firm oraz sesje dla klientów indywidualnych, a także projekty psychoedukacyjne dla szkół i przedszkoli. Wielokrotnie brała udział
w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Anglii i na Cyprze), a także w prestiżowych ogólnopolskich konferencjach psychologicznych.

dr Józef Nawrocki– doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Specjalista I stopnia psychologii klinicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień historii myśli psychologicznej, psychologii ogólnej oraz psychologii klinicznej i psychopatologii. Autor kilkudziesięciu opinii sądowo-psychologicznych z zakresu psychologii klinicznej. Pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

mgr Mateusz Korzeniowski– starszy kurator zawodowy w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Jestem absolwentem studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o społeczeństwie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

mgr Marta Masyk– mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy prowadzi własną kancelarię mediacyjną.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym .

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.