Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów. Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych do udzielania wsparcia ludziom, którzy doświadczają kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych.

Korzyści

Studia przygotują słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, prawo, bezpieczeństwo, socjologia oraz dla personelu medycznego placówek ochrony zdrowia.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Trening interpersonalny
 • Podstawy psychologii osobowości
 • Elementy psychologii różnic indywidualnych
 • Psychologia stresu
 • Psychologia kryzysu
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
 • Praca z rodziną doświadczającą przemocy
 • Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa w sytuacjach związanych z chorobą
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci i żałoby
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Trening radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Interwencja kryzysowa w pracy służb mundurowych, szkołach i instytucjach pomocowych.
 • Podstawy traumatologii
 • Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwent:

 • nabędzie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą kryzysu i metod wsparcia osób znajdujących się w kryzysach;
 • będzie przygotowany do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami;
 • zapoznana się z zasadami analizy potencjalnych kryzysów;
 • będzie wiedział w jaki sposób prowadzić interwencję kryzysową w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • nabędzie praktyczne umiejętności potrzebne do udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz- psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog specjalny, Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Umiejętności Rodzicielskich. Skończyła szkolenie z Terapii Behawioralnej. Zajmuje się psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa dzieci. Absolwentka studiów podyplomowych z Neuropsychologii,Psychosomatyki i somatopsychologii. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania, artykułów z zakresu psychologicznych aspektów bezpieczeństwa oraz materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Kadra

Agnieszka Chmielowska-Marmucka doktor nauk humanistycznych tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych. Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii

dr Joanna Felczak absolwentka psychologii, resocjalizacji, germanistyki i ekonomii Członek PTS i PTP. Prowadzi badania nad osobowością przestępców, skutecznością i efektywnością oddziaływań wobec skazanych i byłych skazanych oraz możliwością reagowania na procesy wykluczenia społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania uczelnią wyższą. Zainteresowania badawcze: diagnoza psychologiczna, wykluczenie społeczne, profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna.

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani - psycholog specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki, stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CMUJ), prowadzi własna działalność gospodarczą - Gabinet Psychologiczny i Pracownia Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani w Bochni, specjalizantka z zakresu psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia organizowanej przez CKMP i Szpital Uniwersytecki w Krakowie (III rok specjalizacji).

dr Katarzyna Marchewka – z wykształcenia psycholog i etyk. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, jak również psychologii międzykulturowej, etyce zawodu psychologa oraz historii myśli psychologicznej. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracujący w ramach tzw. klasycznego nurtu CBT oraz trzeciej fali CBT (przede wszystkim terapią schematów). W wolnych chwilach stara się promować dialog międzykulturowy, a także pomagać w integrowaniu osób wywodzących się z innych kultur, które mieszkają w Polsce.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog,psychoterapeutka psychoanalityczna, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Zajęcka - Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie, Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym .

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.