Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Program studiów podyplomowych dotyczy rozwoju osobistego w obszarze kompetencji miękkich (kompetencji osobistych i kompetencji społecznych).

Korzyści

Korzyści płynące z uczestnictwa w studiach podyplomowych obejmują:

 • rozwinięcie kompetencji intrapersonalnych,
 • wzbogacenie zasobów w zakresie budowania relacji i współpracy z drugim człowiekiem
Dla kogo?

Program studiów podyplomowych dotyczy rozwoju osobistego w obszarze kompetencji miękkich (kompetencji osobistych i kompetencji społecznych). Jest kierowany do pracowników instytucji państwowych, pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje), pracowników socjalnych, osób pracujących z rodzinami zastępczymi i w ośrodkach wsparcia, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Program kształcenia

Rozwój osobisty

 • komunikacja interpersonalna
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zachowania asertywne
 • radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność negocjacji
 • zarządzanie sobą w czasie
 • autoprezentacja
 • zachowanie w sytuacjach trudnych

Współpraca z drugim człowiekiem i w zespole

 • role grupowe i ich znaczenie
 • umiejętność budowania relacji
 • zarządzanie zmianą
 • praca na zasobach
 • kreowanie wizerunku
 • myślenie strategiczne i innowacyjne

Relacje z klientem

 • diagnozowanie potrzeb społecznych
 • budowanie kontaktu z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • praca z „trudnym” klientem
 • interwencja kryzysowa
 • praca z klientem zagrożonym przemocą
 • mechanizmy i zaburzenia w rozwoju człowieka
 • wybrane zagadnienia z zakresu pomocy społecznej
Czas trwania

2 semestry, 180h

Opiekun merytoryczny

dr Katarzyna Brzychcy -socjolog i ekonomista specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Teoretyk zajmujący się pracą naukową w zakresie kompetencji interpersonalnych współpracujący z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Praktyk kierujący zespołami projektowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Współpracuje z różnymi podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie wsparcia HR i realizacji projektów. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Projektami, Coachingu, Doradztwa Zawodowego i MBA. Zainteresowania koncentrują się na rozwijaniu zdolności cukierniczych potwierdzonych dyplomem czeladnika, a także podziwianiu kreacji filmowych i teatralnych. Motto dnia codziennego: „Bądź dobry, bo każdy boryka się ze swoimi problemami".

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatów i projektów. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach.

Planowanych jest 10 zjazdów – w tym 5 zjazdów stacjonarnie, natomiast 5 zjazdów będzie realizowanych w formie spotkań online na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.