Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.

Studia zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa dotyczącego szczegółowych wymagań względem kwalifikacji studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwent naszych studiów sprawdzi się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie ale też jako opiekun lub wychowawca, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych.

Absolwent przygotowany jest również do pracy w gminnych i regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Absolwent zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Dla kogo?

Trwające dwa semestry studia podyplomowe online na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Absolwenci spełniający warunki poniżej wskazanej ustawy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

Dz.U.2020.0.1876 t.j. - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art.116

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Program kształcenia

W programie między innymi :

Zdobywanie wiedzy z takich dziedzin jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Ponadto umiejętności metodologiczne, społeczne i menadżerskie oraz stosowanie w praktyce metod i technik interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogiczną.

Program:

 • Historia pracy socjalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa
 • Podstawowe prawa i wolności człowieka a praca socjalna
 • Zawód pracownika socjalnego, profesjonalizacja i specjalizacja zawodowa
 • Stres, wypalenie zawodowe i bezpieczeństwo pracownika socjalnego- metody i techniki przeciwdziałania
 • Superwizja pracy socjalnej
 • Historia polityki społecznej
 • Kierunki, modele i rozwój polityki społecznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Metodyczne działania bezpośrednie i pośrednie w pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej (metody pracy socjalnej)
 • Fazy metodycznego działania w pracy socjalnej
 • Podejścia (modele) w pracy socjalnej
 • Techniki pracy socjalnej
 • Narzędzia pracy pracownika socjalnego
 • Role zawodowe i umiejętności pracownika socjalnego
 • Warsztat pracy socjalnego
 • Proces diagnozowania problemów społecznych
 • Projekt socjalny
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej A
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej B
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

Czas trwania studiów 2 semestry. Do realizacji jest 360 godzin, w tym 40 godzin praktyk.

Opiekun merytoryczny

mgr Aneta Woźniakowska - Moskwa

Kadra

mgr Mirosław Górka

mgr Aneta Woźniakowska - Moskwa

mgr Anna Wrzoskiewicz

mgr Eleonora Adamiak

mgr Joanna Fornalska

mgr Joanna Zajęcka

mgr Aleksandra Wejt - Krzyżewska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej/ Egzamin Końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 12)