Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie: analizowania różnych sytuacji przez pryzmat zapisów prawa medycznego oraz praw pacjenta w podmiocie leczniczym; określania przyczyn powstawania konfliktu w zależnościach podmiot leczniczy – pacjent – świadczeniodawca; diagnozowania sytuacji problemowych związanych z organizacją opieki zdrowotnej w świetle prawa medycznego i relacjami pacjent – świadczeniodawca w podmiocie leczniczym; interpretowania przyczyn powstawania konfliktu pomiędzy pracownikami medycznymi a pacjentami w świetle prawa medycznego; projektowania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych i działań pozwalających na rozwiązywanie problemów związanych z obszarem prawa medycznego w podmiotach leczniczych.

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Prawo medyczne z elementami bioetyki” adresowane są do lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników medycznych, organizatorów i menedżerów opieki zdrowotnej, kadry kierowniczej każdego szczebla w podmiotach leczniczych, pracowników administracji publicznej, pracowników NFZ, członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych, rzeczników praw pacjenta, pracowników socjalnych działających w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej, a także absolwentów studiów medycznych, prawniczych, nauczycieli akademickich i pracowników kształcących i doskonalących kadry medyczne.

Program kształcenia

W programie studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki" realizowane będą następujące przedmioty:

1Prawo w organizacji życia społecznego: Zarządzanie opieką zdrowotną, prawne formy organizacji opieki medycznej. Dostępność opieki medycznej. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

2. Pojęcia, obszary zainteresowania prawa medycznego: Pojęcie prawa medycznego. Podstawowe akty normatywne.

3Prawo medyczne w kontekście prawa polskiego: Podstawowe akty normatywne. Europejska Konwencja Bioetyczna a prawo polskie. Etyka i bioetyka-podstawy prawne. Ustawy o zawodach medycznych. Standardy deontologiczne a prawo karne, cywilne, prawo pracy.

4Prawo medyczne w kontekście prawa europejskiego: Podstawowe akty normatywneEuropejska Konwencja Bioetyczna. Prawo europejskie a prawo polskie.

5. Prawa pacjenta jako element prawa medycznego: Podstawowe akty normatywne. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Autonomia i prywatność pacjenta. Europejska Konwencja Bioetyczna
a prawa pacjenta. Etyka i bioetyka a prawa pacjenta. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna wobec praw pacjenta. Zarządzanie opieką zdrowotną – relacje z prawami pacjenta. Prawa pacjenta a dostępność opieki medycznej. Prawa pacjenta a odpowiedzialność pracowników medycznych. Paternalizm medyczny a prawa
i autonomia pacjenta.

6Odpowiedzialność pracowników medycznych w świetle prawa medycznego: Pojęcie odpowiedzialności, podstawowe akty normatywne. Zarządzanie opieką zdrowotną, a odpowiedzialność pracowników medycznych. Odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa pracowników medycznych. Wzajemne relacje różnych form odpowiedzialności. Prawa i obowiązki pracownicze osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Prawa i obowiązki kadry kierowniczej podmiotów leczniczych. Badania kliniczne, eksperyment medyczny, transplantologia, medycyna reprodukcyjna. Zdarzenia medyczne niepożądane. Rozwiązywanie problemów w zakresie odpowiedzialności pracowników medycznych.

7Etyka i bioetyka. Dylematy etyczne i moralne: Etyka i bioetyka, podstawy, wartości moralne, argumenty etyczne. Deontologia medyczna, kodeksy deontologiczne. Etyka a prawa pacjenta. Prawne aspekty rozwoju medycyny. Eutanazja, uporczywa terapia. Pacjent w sytuacjach trudnych - dylematy moralne a dylematy medyczne. Rozwiązywanie dylematów etycznych i bioetycznych. Klauzula sumienia.

8. Obrona pracy dyplomowej

Czas trwania

2 semestry (200 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Kadra

Wśród kadry wykładowców znajdują się: specjaliści z dziedziny prawa, prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych, eksperci z organizacji zakresu opieki zdrowotnej pracujący, eksperci instytucji szczebla centralnego zajmujący się opieka zdrowotną, prawem medycznym, specjaliści z zakresu etyki i bioetyki, pracownicy naukowi wyższych uczelni kształcących pracowników medycznych i prawników, praktycy zarządzania i prawa

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Prawo medyczne z elementami bioetyki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia