Dodane przez akopcik -
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych / kursu „Uprawa przetwórstwo i zastosowanie konopi” jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki, przetwórstwa i zastosowań konopi, zarówno do celów zdrowotnych jak i przemysłowych. Studia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, praktyków i przedsiębiorców w branży konopnej.

Korzyści

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał wiedzę konieczną do zaprojektowania oraz organizacji procesu produkcji w gospodarstwie rolnym w szczególności nastawionym na konopie. Studia będą przygotowywały do pracy w rozwijającej się branży konopnej w kraju i za granicą z naciskiem na rolnictwo konopne, które jest podstawą tej branży.  Bardzo intensywnie rozwijający się branża konopna potrzebuje coraz więcej wyspecjalizowanych rolników i przedsiębiorców, a także pracowników. Można powiedzieć, że produktem ubocznym tego rozwoju jest duże zapotrzebowaniena zawody i miejsca pracy związane z wiedzą o konopiach. Pozna zasady funkcjonowania branży konopnej. Ponadto wykaże się znajomością zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych w szczególności konopnych oraz zarządzania agrofirmą w szczególności o specjalizacji konopnej. Absolwent wykaże się znajomość uwarunkowań rozwoju biogospodarki, funkcjonowania sektora rolniczego nastawionego na konopie jako roślinę przemysłową. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej konopnej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym nastawionym na konopie, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych związanych z konopiami, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz do prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z konopiami. Absolwent studiów podyplomowych ,,Uprawa przetwórstwo i zastosowanie konopi” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej w szczególności konopnej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „611190 Pozostali rolnicy upraw polowych” oraz „611311 Producent i zbieracz ziół”, oraz „323090 Konsultant konopny”. Ponad 150 godzin i praktyk rolniczych daje absolwentom uprawnienia do zakupu ziemi rolnej.

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopi,
 • osób prowadzących działalność w sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i usystematyzować znajomość zagadnień związanych z tematem studiów,
 • osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką naturalnego leczenia i wykorzystujących konopie jako roślinę leczniczą,
 • osób współpracujących z firmami prowadzącymi uprawę, przetwórstwo i zastosowanie konopi,
 • dla producentów i sprzedawców produktów konopnych
 • dla farmaceutów i konsultantów konopnych,
 • osób zainteresowanych tematyką konopi.
Program kształcenia

Opiekę merytorycznym nad studiami „Uprawa , przetwórstwo i zastosowanie konopi ”sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi, które prowadzone były już przez dwie edycje. Nasz program jest głęboko przemyślany i zakładamy, że liczy się dla nas, aby studenci mieli jak najwięcej praktycznych zajęć, a także integrowali się ze środowiskiem konopnych rolników i przedsiębiorców Program studiów na temat konopni to ponad 210 godzin (14 zjazdów) w tym ponad 100 godzin zajęć terenowych (7 zjazdów), które odbywać się będą na polach konopnych i u konopnych przedsiębiorców, oraz 70 godzin praktyk na polach u rolników konopnych. Współpracuje z nami 16 doświadczonych specjalistów z branży konopnej, z którymi studenci będą mieli bezpośredni kontakt.

Program obejmuje następujące działy:

Przedmioty ogólne:

 • Prawodawstwo
 • Rejestracja produktów konopnych
 • Historia i aktywizm konopny
 • Rozwój zrównoważony

Przedmioty dotyczące Konopi jako roślina lecznicza:

 • Botanika konopi
 • Profile terpenowe i składniki czynne
 • Układ endokannabinoidowy
 • Ekstrakty konopne w teorii i praktyce
 • Konopie do celów medycznych
 • Konopie stosowane w układzie nerwowym i odpornościowym

Przedmioty dotyczące upraw konopi:

 • Teoria i praktyka upraw pod osłonami
 • Technologia produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem konopi
 • Tokenizacji procesów w rolnictwie konopnym
 • Zastosowanie konopi do celów rolno-spożywczych
 • Efektywne mikroorganizmy w rolnictwie konopnym
 • Ekologiczny uprawy konopi, w tym agrotechnika upraw konopnych
 • Tokenizacja i automatyzacja upraw konopnych

Jest to najważniejsza części studiów i związana będzie z nią duża ilość zajęć terenowych. Podczas wakacji studenci będą odbywać praktyki u doświadczonych rolników konopnych na polu podczas zabiegów siania zbiorów oraz wstępnych obróbek po zbiorach. Przedmioty dotyczące technicznych zastosowań konopi. Zastosowanie w przemyśle papierniczym, tekstylnym, budowlanym, energetyczno-paliwowym, w tym również z praktycznymi zajęciami z budownictwa. Ostatnie zajęcia będą w formie seminarium w podsumowującym całej studiów, na których student będzie mógł omówić z własnym wybranym wykładem swój pomysł na konopny biznes. PSPiPK zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przesłany studentom po ukończeniu rekrutacji.

Czas trwania

2 semestry (studia hybrydowe)

Opiekun merytoryczny

mgr JOLANTA RÓŻYCKA - biolożka, biochemiczka, zielarka

Propagatorka leczniczego stosowania konopi w Polsce. Prowadzi autorski cykl wykładów "Konopie na zdrowie" i warsztaty konopne o ekstrakcji i gotowaniu. Współpracuje jako konsultantka naukowa do spraw konopi z kilkoma firmami. Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi. Twórczyni programu, opiekunka merytoryczna, wykładowczyni i (210 godzin) pierwszych utworzonych w 2021 roku  w Polsce Podyplomowych studiów ”Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi”. Autorka artykułów do czasopism naukowych i popularnonaukowych takich jak: Harmonia, Medyczna Marihuana. Od 30 lat zwolenniczka praktykująca medycynę naturalną. Lobbystka w komisjach sejmowych dotyczących konopi.

MACIEJ PAWŁOWSKI - aktywista, redaktor, wykładowca, doradca i przedsiębiorca oraz twórca pierwszej w Polsce samowystarczalnej wioski konopnej.

Od 18 lat doradca w największych stacjach radiowych i telewizyjnych. Od 14 lat pasjonat konopny, założyciel i właściciel MedycynaCBD i ClinicaCBD. Dziennikarz w HEMPress oraz WeedNews, jak również wykładowca na dedykowanych kierunkach konopnych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi. Projektant i pomysłodawca Samowystarczalnej Wioski Konopnej, która będzie wyznawać zasadę „carbon negative” oraz „zero waste”, promując konopie jako wszechstronną roślinę do m.in. budowy, energii, żywności i leku. Członek zespołów w parlamencie europejskim, dotyczącego regulacji konopi w UE. Zaciekły lobbysta i aktywista, broniący dobrego imienia tej cudownej rośliny.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym i Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia