Edukacja dla bezpieczeństwa

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
 • Filia Jasło
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.
Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia  i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci

Nauczyciele, którzy chcą uzyskać  kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W programie
 1. Warsztat komunikacji społecznej
 2. Ochrona ludności i obrona cywilna
 3. Charakterystyka substancji toksycznych
 4. Zagrożenia w czasie wojny i pokoju
 5. Źródła i skutki promieniowania jądrowego
 6. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 7. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
 8. Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
 9. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 10. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
 11. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
 12. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 13. Metodyka pracy z grupą
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Praktyki

 

Korzyści

Studia pozwolą na:

 • uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej,
 • zapoznanie słuchaczy ze strukturami obronności państwa,
 • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • przygotowanie do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
 • przyswojenie metod radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
 • poznanie skutków zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.

Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje z zakresu udzielania pomocy, ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwo kursu doskonalącego, uprawniającego do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie pierwszej pomocy.

Czas trwania

3 semestry, 380 h (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

W kadrze studiów znajdą się m.in.:

dr Jakub Bieniek

Nauczyciel akademicki. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności. Autor i współautor prac naukowo-badawczych, monografii i artykułów naukowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego. Swoje zainteresowania skupia głównie na działalności podmiotów administracji publicznej (w tym służb, straży i inspekcji) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom.

dr Beata Służalska

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymała w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa od ponad 10 lat. Główny nurt zainteresowań skupiony jest na dwóch płaszczyznach – teorii i praktyce bezpieczeństwa oraz edukacji. Rzeczoznawca podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka i współautorka szeregu opracowań, materiałów i narzędzi praktycznie wykorzystywanych w procesie nauczania oraz wielu artykułów z zakresu ochrony i bezpieczeństwa.

dr Jarosław Służalski

Nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w szczególności strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnych, edukacji na rzecz likwidacji zagrożeń, ochrony osób i mienia. Tematyką bezpieczeństwa zajmuje się od ponad 10 lat, skupiając zainteresowania naukowo-dydaktyczne na problematyce współczesnych konfliktów i ich związku z polityka międzynarodową.

dr Anna Zagórska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność partie polityczne. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu polskich partii politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego. Organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem konstytucyjnym oraz z bezpieczeństwem wewnętrznym. Prezes stowarzyszenia Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

mjr. rez. mgr Zbigniew Giemza

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu  i Akademii Pedagogicznej w Krakowie - magister Politologii. Ukończył studia podyplomowe   w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej. Dwadzieścia lat pracy w Siłach Zbrojnych na różnych szczeblach dowodzenia, służbę wojskową zakończył jako specjalista w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Ukończył  Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zajmuje się praktycznie problematyką obronności, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności pedagogika społeczna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla nauczycieli, zarówno szkolnych jak i przedszkolnych, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

 

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni