3 semestry /6 500 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Rozwoju Biznesu

ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zwodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Celem Studiów Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów, którzy ze względu na ukończony inny kierunek studiów lub ukończenie studiów w odległym terminie nie posiadają wykształcenia  zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy oraz z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.

Adresaci

Studia podyplomowe Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle” adresujemy do absolwentów studiów politechnicznych o kierunku: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym, automatyki i robotyki. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych mechatroniką, mogą również aplikować na studia podyplomowe.

W programie

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która obejmuje swoją treścią  m.in. mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Treści programowe w ramach studiów podyplomowych zostały tak dobrane, aby pokazać jej praktyczny wymiar i obejmują m.in.:

 • Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki.
 • Podstawy automatyki.
 • Podstawy robotyki.
 • Technologię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Programowanie sterowników PLC.
 • Programowanie manipulatorów i robotów.
 • Programowanie maszyn sterownych numerycznie CNC.
 • Zarządzanie produkcją.
 • Programowanie i użytkowanie maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Mechatronikę w pojazdach samochodowych.
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Mechatroniki - urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle pozwoli absolwentom na posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki oraz twórczą aktywność
w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent studiów podyplomowych będzie także przygotowany do zarządzania procesami technologicznymi oraz sterowania i rozwijania produkcji
w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Studia podypolomowe realizowane sa we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego. Zajęcia studyjne organizowane będą w firmie FESTO.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - od roku 1996 organizacja zorientowana na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych tworzy warunki do osiągania kompetencji zawodowych w różnych obszarach. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe
i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. Celem budowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia się w ŁCDNiKP realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

W ramach studiów uczestnicy korzystają ze specjalistycznych labolatoriów ŁCDNIKP: