3 semestry / Łódź / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 6 500 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

Partner studiów
Cel Studiów

Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zwodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Celem Studiów Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów, którzy ze względu na ukończony inny kierunek studiów lub ukończenie studiów w odległym terminie nie posiadają wykształcenia  zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy oraz z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.

Adresaci

Studia podyplomowe Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle” adresujemy do absolwentów studiów politechnicznych o kierunku: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym, automatyki i robotyki. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych mechatroniką, mogą również aplikować na studia podyplomowe.

W programie

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która obejmuje swoją treścią  m.in. mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Treści programowe w ramach studiów podyplomowych zostały tak dobrane, aby pokazać jej praktyczny wymiar i obejmują m.in.:

 • Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki.
 • Podstawy automatyki.
 • Podstawy robotyki.
 • Technologię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Programowanie sterowników PLC.
 • Programowanie manipulatorów i robotów.
 • Programowanie maszyn sterownych numerycznie CNC.
 • Zarządzanie produkcją.
 • Programowanie i użytkowanie maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Mechatronikę w pojazdach samochodowych.
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Mechatroniki - urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle pozwoli absolwentom na posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki oraz twórczą aktywność
w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent studiów podyplomowych będzie także przygotowany do zarządzania procesami technologicznymi oraz sterowania i rozwijania produkcji
w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Studia podypolomowe realizowane sa we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego. Zajęcia studyjne organizowane będą w firmie FESTO.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - od roku 1996 organizacja zorientowana na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych tworzy warunki do osiągania kompetencji zawodowych w różnych obszarach. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. Celem budowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia się w ŁCDNiKP realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

W ramach studiów uczestnicy korzystają ze specjalistycznych labolatoriów ŁCDNIKP:

Czas trwania

3 semestry – 410 godzin

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

Opiekun merytoryczny:  mgr Paweł Krawczak

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia w ramach studiów podyplomowych Mechatronika -urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle znajdują się osoby posiadające wiedzę merytoryczną w tym obszarze zawodowym i ukierunkowane na praktyczne jej stosowanie.

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Mechatronika - urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle znajdują się nauczyciele – specjaliści w obszarze zawodowym związanym z mechatroniką zarówno w edukacji jak i przemyśle.

mgr inż. Paweł Krawczak – nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych „Zaawansowane układy mechatroniki” Politechniki Łódzkiej, kierownik Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, nauczyciel w obszarze programowania i obsługi obrabiarek CNC. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie kwalifikacji zawodowych w zakresie programowania obrabiarek sterownych numerycznie CNC i mechatroniki. Współautor Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Technik teleinformatyk” oraz „Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”. Ekspert  metodologiczny ds. opracowania krajowych standardów kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodycznych dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia, kształcenia modułowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce edukacyjnej.

mgr inż. Ryszard Muchowiecki – nauczyciel kontraktowy, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, specjalność Automatyka, technik mechatronik. Nauczyciel przedmiotów z dziedziny mechatroniki na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcącej zarówno młodzież jak i dorosłych. Posiada bogate doświadczenie pracy w przemyśle na stanowiskach konstruktora maszyn przemysłowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W swej bogatej praktyce inżyniera zajmował się konstruowaniem i programowaniem urządzeń mechatronicznych wyposażonych w mikroprocesorowe sterowniki przemysłowe. Nadzorował pracę przedsiębiorstwa produkcyjnego z punktu widzenia zarządzania jakością procesów działania firmy jak i procesem wytwarzania urządzeń elektronicznych. Posiada certyfikaty będące świadectwami ustawicznego doskonalenia zawodowego między innymi: „Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”, „Wykształceni Technologią”, „Auto Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, „Metody coachingowe w pracy doradcy” i inne. Zdobywca „Dyplomu w konkursie Najlepszy scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektu” oraz „Nagrody Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za szczególne osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w systemie kształcenia zawodowego, która stanowi wyraz uznania dla efektów działań na rzecz jakości procesów edukacyjnych w obszarze kształcenia praktycznego”. Aktywny uczestnik działań na rzecz organizacji warsztatów, kursów doskonalących, zajęć kwalifikacyjnych i konkursów zawodowych na terenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

mgr inż. Mariusz Mosiński – nauczyciel kontraktowy. Absolwent wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność: Automatyka i Metrologia (specjalizacja: Analogowe i Cyfrowe Układy Automatyki) oraz Informatyka Stosowana. Absolwent studiów podyplomowych: Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nauczyciel młodzieży szkoły średniej w ramach technikum mechatronicznego oraz dorosłych w ramach kursów kwalifikacyjnych. Prowadzi zajęcia w obszarze projektowania, montażu i uruchamiania urządzeń i systemów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych, elektrohydraulicznych, elektroniczych oraz sterowanych sterownikami PLC, programowania sterowników PLC, programowania robotów przemysłowych, programowania układów mikroprocesorowych.

mgr inż. Ryszard Zankowski – nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych „Zaawansowane układy mechatroniki” Politechniki Łódzkiej, konsultant w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej,  nauczyciel w obszarze programowania i obsługi sterowników PLC. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie kwalifikacji zawodowych w zakresie mechatroniki. Współautor Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Technik teleinformatyk”  oraz „Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”. Egzaminator CKE i nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych: E.3 „Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych”, E.18 „Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych”, E.19 „Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”. Trener prowadzący zajęcia w ramach kursów mechatronicznych związanych z projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek