3 semestry /3 300 PLN / pedagogika-opiekunczo-wychowawcza-z-elementami-profilaktyki-0Płatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online


Liczba zjazdów: 3-4 zjazdy na semestr
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie uczestników w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnicy są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej.  Absolwenci uzyskują kompetencje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną (poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”). Absolwent studiów podyplomowych zdobywa również kompetencje do pracy jako pedagagog szkolny.

Adresaci

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów,  nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących. Wśród adresatów są również osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe pedagoga szkolnego oraz kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych.

W programie

Program studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zawiera m.in. zagadnienia:

 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • sieroctwo naturalne i społeczne
 • współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
 • wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
 • specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • trening twórczości
 • zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • psychopedagogika  niedostosowania społecznego
 • podstawy profilaktyki
 • budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • psychologia i profilaktyka uzależnień
 • współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • moduł „Kierownik wycieczek”

Program studiów jest zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści
 • Dodatkową korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji  KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
 • Większa część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Czas trwania

3 semestry

Zajęcia odbywają się online poprzez platformę zdalnego nauczania polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W toku kształcenia w każdym semestrze odbędą się 3-4 weekendowe zjazdy stacjonarne w siedzibie Uczelni.

Opiekun merytoryczny

mgr Arkadiusz Trzuskowski

Kadra

Wśród  kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza m.in.:

mgr Daria Modrzejewska – pedagog, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE. Pedagog-praktyk w zakresie planowania i realizowania profilaktyki pierwszorzędowej. Autor programów profilaktycznych (Manipulacji-Nie!!;  Stop-Przemocy w szkole!). Koordynator merytoryczny projektów międzynarodowych – DAPHNE; Grundtvig; Leonardo da Vinci, Comenius. Współautorka pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

dr Nella Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie  Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w  międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

mgr Arkadiusz Trzuskowski – pedagog opiekuńczo-wychowawczy; prowadził pracownię plastyczną i teatr w domu dziecka oraz opracował system usamodzielniania wychowanków. Autor projektu terapeutyczno-profilaktycznego realizowanego z dziećmi w Trogen w Szwajcarii.  Poznał system opieki nad dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z Roehampton University w Londynie, gdzie prowadzi zajęcia z pedagogiki opieki. Doradca zawodowy i społeczny, wieloletni wykładowca AHE. Naukowo zajmuje się psychopedagogicznymi aspektami zainteresowań w teorii wychowania.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia