REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora – prof. dr. Hab. Andrzeja Koszmidera.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2010.127.857) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133,poz. 883 ze zm.).
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.
 1. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze zimowym roku akademickim 2016/2017 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: udzieleniu 15%  zniżki  w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia)  w terminie do 17 lipca 2016 r.

C: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 18 lipca 2016r. do 21 sierpnia 2016 r.

D: udzieleniu 5% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe(co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 22 sierpnia 2016r. do 18 września 2016 r.

E: udzieleniu 50 zł zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 19 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

F:  PROMOCJA DLA FIRM I INSTYTUCJI – w całym okresie trwania rekrutacji na sem. zimowy 2016/2017:

 - firma/instytucja wysyłająca od 3 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika,

- firma/instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika,

- firma/instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika.            

H: PROMOCJA DLA MŁODYCH MATEK – kobieta w ciąży lub posiadająca dziecko do 3 roku życia może skorzystać z promocji na studia podyplomowe on-line:

- 20% zniżki w terminie do 21 sierpnia 2016 r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych,

- 10% zniżki w terminie od 22 sierpnia 2016 r. do 18 września 2016 r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych.   

J: DARMOWY KURS J. ANGIELSKIEGO – każdy, kto zapisze się na studia podyplomowe w sem. zimowym 2016/2017 i dopełni skutecznie formalności w ciągu 7 dni roboczych, będzie mógł odebrać darmowy kurs j. angielskiego na Platformie Zdalnego nauczania.

UWAGA: Promocje od A do H nie łączą się ze sobą!

 1. REKLAMACJE I SKARGI:
 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.