3 semestry /2 900 PLN / Filia Sieradz / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Filia w Sieradzu
ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
+48 43 828 63 03
sieradz@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia na specjalności terapia pedagogiczna z neurodydaktyką dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. W trakcie studiów rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym.

Po ukończeniu kierunku możesz podjąć pracę z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I–III, klasy integracyjne, nauczanie indywidualne),
 • szkoły podstawowe klasy (VI-VIII) jako nauczyciel wspierający,
 • jako pedagog szkolny
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • domy małego dziecka,
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka,
 • szkolne oddziały przyszpitalne,
 • szkoły sanatoryjne.
 • organizacjach pozarządowych zajmujące się diagnozowaniem, terapią, opieka, wsparciem
W programie

Przedmioty m.in.:

 • psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • drama i teatr w terapii pedagogicznej,
 • diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu i  Zespołem Aspergera
 • tyflopedagogika
 • surdopedagogika
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • socjoterapia,
 • wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej,
 • muzykoterapia,
 • terapie logopedyczne,
 • psychologia kliniczna
 • neurodydaktyka

Metody nauczania:
Generowanie pomysłów – trening twórczości, otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, poznanie podstawowych problemów z zakresu terapii pedagogicznej, inspirowanie i twórcze dyskusje na temat poznanych teorii.
Formułowanie projektów – praca metodą projektów, formułowanie projektów z zakresu terapii pedagogicznej w oparciu o własne pomysły.
Wdrażanie autorskich projektów w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Korzyści

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • działań wspierających rozwój ucznia,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia, potencjały i kreatywność ucznia

W ramach zajęć z neurodydaktyki nauczysz się jak wspierać proces uczenia się, jak pobudzać swoich uczniów do myślenia, jak uczyć w środowisku cyfrowym, czy jak opracowywać innowacyjne materiały edukacyjne dla swoich uczniów. Zapoznasz się z zupełnie nowa dziedziną wiedzy – neurodydaktyką.  Neurodydaktyka to dyscyplina, która dopiero powstaje. Jest dziedziną która stawia sobie za cel zbadanie optymalnego procesu nauczania i uczenia się z perspektywy pracy mózgu. Będziesz mógł samodzielnie wyparować własny warsztat pracy oparty wiedzę z zakresu neurodydaktyki.

Czas trwania

3 semestry

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy