ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

Powiedzenie „organizacja to ludzie” jest już powszechnie uznane w firmach i traktowane jako oczywiste.

Coraz więcej menedżerów oraz Działów HR stawia czynnik ludzki w firmach jako nadrzędny nad procesami, czy systemami produkcyjnymi. Nadal jednak w dużo większym stopniu, zarządzający koncentrują się na rozwoju kompetencji swoich pracowników niż na rzeczywistym potencjale jaki posiadają poszczególni ludzie. Często firmy kierują pracowników na szkolenie głównie po to, aby „zasypać” lukę kompetencyjną. Skutkuje to tym, że sporo czasu i nakładów przeznacza się na uzyskanie przez pracownika przeciętnego poziomu wykonywania przez niego pracy. Kiedy mówimy o zarządzaniu talentami, myślimy o podejściu odwrotnym. Najpierw identyfikujemy naturalne mocne strony i predyspozycje swoich pracowników i na nich budujemy dodatkowe kompetencje . Daje to kilkukrotnie lepszy efekt niż ten opisany wcześniej.

Tym szkoleniem poszerzymy uczestnikom świadomość tego czym są naturalne talenty i predyspozycje. Dostarczymy narzędzi, które pomogą zidentyfikować i uświadomić sobie jaki potencjał posiadają ludzie i w jaki najbardziej efektywny sposób można go wykorzystać zarówno dla siebie, jak i dla organizacji. Szkolenie dostarczy wiedzy na temat sprawdzonych sposobów i systemów zarządzania talentami w wybranych firmach. Pozyskana wiedza pomoże także zbudować system zarządzania talentami w organizacji dostosowany do jej specyfiki

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik zdobędzie umiejętność oceny potencjału pracowników i kreowania liderów
  • Pozna najnowszą wiedzę popartą badaniami na temat zjawiska i specyfiki talentu
  • Zbuduje większą własną samoświadomość w zakresie swoich mocnych stron
  • Będzie bardziej efektywnie kierował własną karierą i własnym rozwojem
  • Nabędzie umiejętność budowana ścieżek karier i rozwoju w organizacji w oparciu o  identyfikowane talenty
  • Zdobędzie wiedzę na temat tego, jak zaspokoić przyszłe potrzeby organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym
Tematyka kursu: 

I. Zarządzanie talentami – wprowadzenie
Skąd wzięła się koncepcja talentów?
Kompetencje i talenty – podobieństwa i różnice
Atuty i ich rodzaje
Mapa swoich atutów
Mapa atutów Twoich pracowników
Narzędzia wzmacniania mocnych stron
Model pracy nad doskonaleniem talentów swoich pracowników

II. Rola i potrzeby firm w efektywnym zarządzaniu talentami
Misja, wizja i wartości firmy oraz ich znaczenie w doborze i zarządzaniu talentami
Wpływ kultury organizacyjnej na wyszukiwanie, rozwój i wykorzystanie talentów
Wpływ strategii firmy na działania ukierunkowane na wyszukiwanie talentów w organizacji
i z rynku zewnętrznego
Rola organizacji uczącej się i jej zasad w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla identyfikacji
i rozwoju utalentowanych pracowników
Diagnoza własnych organizacji i ich umiejętności wykorzystania potencjału ludzkiego – SWOT,
siatka celów, analiza pola sił Kurta-Lewina

III. Zarządzanie indywidualną karierą i rozwojem w oparciu o posiadane atuty i talenty
Kariera i rozwój oraz zarządzanie karierą w dzisiejszych czasach
Rodzaje ścieżek karier i formy rozwoju zawodowego
Fakty i mity udanej kariery
Poszukiwanie sposobów dopasowania do misji, wizji i wartości firmy
Najczęstsze przeszkody w zarządzaniu karierą zawodową
Metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności
Mapa dokonań i wnioski dot. atutów które pomogły w tych dokonaniach

IV. Sposoby i techniki rozpoznawania talentów w oparciu o powszechnie stosowane metody
Wywiady rekrutacyjne
AC/DC – interpretacja wyników pod kątem identyfikacji talentów
Programy sukcesji jako narzędzie wykorzystywania talentów w organizacji
Jak zidentyfikować talenty podczas wspólnej pracy przełożonego z podwładnym - obserwacja
zachowań
Wykorzystanie rozmów oceniających i rozwojowych w kontekście atutów pracownika
Wykorzystanie case study oraz zadań projektowych do odkrycia talentów

V. Narzędzia wpierające identyfikację talentów
Profilowanie behawioralne w kontekście identyfikacji talentów
Narzędzia – Extended Disc, ENSIZE, Insight, MBTI – możliwości, zalety wady każdego z tych
narzędzi Identyfikacja własnych talentów wynikająca z ENSIZE
Analiza własnych mocnych stron przy pomocy ENSIZE

VI. Rola organizacji, menedżerów, Działów HR oraz zespołów własnych w wyszukiwaniu i wspieraniu potencjałów
Fakty i mity dot. posiadania wyjątkowo utalentowanych pracowników w swoich zespołach
Odpowiedzialność szefa wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania
talentami pracowników
Odpowiedzialność HR wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami
pracowników
Odpowiedzialność zespołu i środowiska pracy wobec pracownika i organizacji w zakresie
zarządzania talentami pracowników
Odpowiedzialność pracowników za swój rozwój

VII. Organizacyjne programy rozwoju talentów w firmach  – początek, realizacja,efekty
Struktura planu rozwoju talentów – cele, program, mierzalne efekty
Przykłady skutecznego i nieskutecznego wdrażania planów rozwoju talentów
Studium przypadku – biznes case przygotowania wdrożenia oraz ewaluacji programu rozwoju
i wykorzystania talentów na przykładzie firm
Struktura i przeprowadzenie spotkania informacyjnego uruchamiającego program rozwoju talentów
Monitoring programu rozwoju talentów oraz wdrażani niezbędnych korekt

VIII. Budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, których atuty i  talenty są kluczowe dla organizacji
Podstawy i zasady rozwoju ludzi dorosłych
Indywidualne style uczenia się
Metody, techniki i narzędzia rozwojowe
Dopasowanie metod do indywidualnego stylu uczenia się
Szczegółowe zasady budowania Indywidualnych planów rozwoju

IX. Indywidualne rozmowy rozwojowe z talentami oraz budowanie kultury
feedbackowej w relacji przełożony, utalentowany pracownik
Motywowanie poprzez docenianie, chwalenie i konstruktywną krytykę
Rozmowa planująca i kontraktująca działania rozwojowe
Rozmowa monitorująca i korygująca w trakcie realizacji planu rozwoju
Rozmowa korygująca i drabinka interwencji

X. Różnice pokoleniowe w zarządzaniu talentami
Charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z
Pokolenia na rynku pracy - charakterystyczne potrzeby i zachowania w organizacji i poza nią
Sposób postrzegania rozwoju osobistego i zawodowego przez poszczególne pokolenia
Różnicowanie sposobów, metod, technik i narzędzi w zarządzaniu talentami w zależności
od przynależności pokoleniowej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek