Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznegopozwalają uzyskać podstawowe uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Korzyści
 • To, co podkreślają nasi absolwenci, to „dodatkowa furtka”, czyli możliwość nauczania tego, co już sami umieją. Oznacza to pracę w szkołach różnego typu – od szkoły podstawowej poczynając, a na szkole wyższej kończąc.
 • Przygotowanie pedagogiczne jest także punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, co również jest ważnym czynnikiem motywacyjnym naszych uczestników. Po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego zamierzają rozpocząć studia podyplomowe z zakresu np. Edukacji przedszkolnej i założyć własne przedszkole, albo z zakresu Pedagogiki opiekuńczej i pracować na świetlicy szkolnej czy w domu dziecka.
 • Przygotowanie pedagogiczne to duża dawka wiedzy pedagogiczno-psychologicznej przydatnej w planowaniu i urzeczywistnianiu własnego rozwoju, a także wykorzystywanej przez naszych uczestników w opiece i wychowaniu własnych dzieci.
 • W trakcie studiów, uczestnicy poznają praktyczne strony zawodu nauczyciela, dowiedzą się jak zdobyć uprawnienia pedagogiczne.
 • Uczestnicy zdobywają umiejętności doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.
Dla kogo?

Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Uzyskane przez słuchaczy uprawnienia nauczycielskie, pozwolą im znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych.

Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczneobejmuje m.in.: zagadnienia:

 • warsztat umiejętności pedagoga
 • pedagogika ogólna
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • etyka pracy nauczyciela
 • profilaktyka w szkole
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • psychopedagogika SPE
 • dydaktyka ogólna
 • planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym
 • dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym
 • bezpieczeństwo ucznia
 • metodyka (szczegółowa) nauczania
 • emisja głosu
 • autoprezentacja i kompetencje komunikacyjne nauczyciela
 • edukacja muzealna
 • edukacja filmowa
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna (120 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 h)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania

3 semestry – 410 h dydaktycznych oraz 150 h praktyk

Opiekun merytoryczmy

dr Kamila Witerska

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne m.in.:

dr Nell Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

dr Kamila Witerska– pedagog, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości AHE w Łodzi. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE oraz rozdziału dotyczącego dramy w podręczniku pedagogiki twórczości Krzysztofa J. Szmidta: Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych , WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  LUB
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia conajmniej studiów licencjackich/inżynierskich dla osób przygotowujących się do nauczania przedmiotów teoretycznej nauki zawodu
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

W ofercie proponujemy również studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne - studia przez internet.

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.