Liczba wyników: 56
Wybierz filtr
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych Administracja publiczna i e-administracja jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, szeroko wykorzystującej różnorodne narzędzia informatyczne.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Aromaterapia stosowana  to wyjątkowy i ważny kierunek studiów podyplomowych ,który
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Kierunek o profilu doskonalącym. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, a także sposobach promowania i upowszechniania kultury.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. Celem studiów podyplomowych z Arteterapii jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny przygotowują i zaznajamiają z zagadnieniami dotyczącymi problemów współczesnych rodzin. Absolwenci będą w stanie wspierać rodziny w przezwyciężaniu wszelkich trudności, korzystając z dostępnych środków oraz instytucji państwowych.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do pracy z wykorzystaniem baśni, opowieści w procesie terapeutycznym, rozwojowym i transformacyjnym.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BH
Sprawdź więcej
 • Online
Głównym celem studiów jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Przygotowanie kadry kształcącej tancerzy ludowych oraz choreografów zespołów ludowych.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze coacha, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wychodzące z choroby, będące w terapii, wychodzące z uzależnień, a także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych online Diagnoza i terapia integracji sensorycznej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej, psychologii klinicznej, ps
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Online
Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicz
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
      Poznaj aromaterapię i zostań nauczycielem, trenerem aromaterapii!
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Program studiów podyplomowych dotyczy rozwoju osobistego w obszarze kompetencji miękkich (kompetencji osobistych i kompetencji społecznych).
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe „Kosmetologia Estetyczna” mają na celu umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu planowania i przeprowadzania zabiegów opóźniających proces starzenia się skóry, jak również zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych w obrębie skóry.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia mają charakter unikatowy: z jednej strony - pozwalają uczestnikom rozwinąć własne kompetencje: twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, z drugiej strony zaś przygotowują uczestników do projektowania i realizacji zajęć edukacyjnych opartych na dydaktyce kr
Sprawdź więcej
 • Online
Studia kryminologii i resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej, praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczy
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia podyplomowe na kierunku Mediacje kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego, który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i ob
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Odkryj z nami wewnętrzne powołanie – stań się mediatorem!
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe „Medycyna Estetyczna” mają na celu umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu planowania i przeprowadzania zabiegów w obrębie skóry, opóźniających proces starzenia się skóry, jak również zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych.
Sprawdź więcej
 • Online
Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia o charakterze doskonalącym.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie programowania będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z programowania dla dzieci ze szkół podstawowych.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co ha
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje nawiązujące do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Unikatowy i jedyny taki program studiów podyplomowych w Polsce. A jeśli nie masz dyplomu ukończenia studiów, zapraszamy na nasz kurs - https://tiny.pl/c994m
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori oraz metodyką pracy w systemie pedagogicznym Montessori w przedszkolu i szkole (klasy 1 – 3).
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Uczestnicy studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej o
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Sprawdź więcej
 • Online
Kierunek został nagrodzony Certyfikatem "Studia z Przyszłością" 2024r.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji, poznanie potrzeb seniorów i umiejętność ich diagnozowania.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwo
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę, zostaną też wyposażeni w niezbędne umiejętności do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Kierunek o profilu doskonalącym. Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera; Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD;
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore).
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną dotyczącą problemów dzieci i młodzieży oparte o kontekst najnowszych osiągnięć w dziedzinie współczesnej pedagogiki i psychologii.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych / kursu „Uprawa przetwórstwo i zastosowanie konopi” jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki, przetwórstwa i zastosowań konopi, zarówno do celów zdrowotnych jak i przemysłowych. Studia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, praktyków i przed
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej.
Sprawdź więcej
 • Online
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych online w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:
Sprawdź więcej
 • Online
Marzysz o tym, aby zostać Dyrektorem? – Zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:
Sprawdź więcej