ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

Badania nad motywacją: menedżerowie i pracownicy żyją w trochę „odmiennych światach”

Podczas badań nad motywacją pracowników, przeprowadzanych przez Instytut Gallupa, wyodrębniono 10 głównych, najczęściej się powtarzających czynników motywujących do pracy. Badacze pokazali je menedżerom i poprosili, aby Ci uszeregowali je wg ich zdaniem ważności dla swoich pracowników. Od najważniejszego do najmniej ważnego. Następnie badacze poszli z tymi czynnikami do pracowników tychże menedżerów i poprosili, aby Ci uszeregowali wg własnego uznania te czynniki. Zestawione rezultaty tych badań pokazały, delikatnie mówiąc, że często menedżerowie i pracownicy żyją w trochę „odmiennych światach”.
Na naszym szkoleniu pokazujemy nie tylko rezultaty tych zaskakujących i ciekawych badań, ale zastanawiamy się jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzić. Odpowiemy jak skutecznie motywować pracowników w dzisiejszych uwarunkowaniach na rynku pracy nie tylko do wydajnej pracy, ale również do tego aby skutecznie utrzymać tych, których chcemy utrzymać. W swoich propozycjach dot. motywatorów, narzędzi i technik podeprzemy się najnowszymi badaniami dot. motywacji i motywowania na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik uświadomi sobie własne kluczowe czynniki motywujące go do pracy i porówna je z innymi
  • Usystematyzuje pojęcie motywacji, motywowania i motywatorów
  • Pozna najnowsze wyniki badań nad motywacją na rynku polskim i zagranicznym
  • Przypomni sobie klasyczne teorie motywowania i poszerzy swoją wiedzę o dodatkowe
  • Zdobędzie umiejętność doboru czynników motywujących wpływających na daną generację pokoleniową
  • Uświadomi sobie cechy i kompetencje lidera, skutecznie motywującego siebie, pracownika, zespoły
  • Pozna dobre praktyki utrzymania pracowników w miejscu pracy
  • Będzie potrafił zmotywować zespół i pracownika dobierając styl zarządzania do ich/jego stopnia rozwoju
  • Odbędzie praktyczny trening udzielania motywującego feedbacku i oraz coachingowego wspierania pracowników
Tematyka kursu: 

I. Wprowadzenie do tematu - mini badania.
Co motywuje uczestników szkolenia?
Identyfikacja najważniejszych motywatorów – indywidualnie i grupowo
Mapowanie grupy – podsumowanie rezultatów.
Dyskusja nad wynikami i przeniesienie ich na szerszy grunt biznesu

II. Czym jest motywowanie w dzisiejszych czasach i co wynika z badań nad motywacją?
Przykłady ze świata biznesu – studia przypadku dot. przykładów pozytywnych i negatywnych
Fragmenty filmów ilustrujących przykłady skutecznego motywowania
Definicja motywacji i motywowania – jak rozumie to biznes, jak patrzy na to nauka?
Fakty i mity dotyczące motywacji
Najnowsze wyniki badań nad motywacją pracowników
Trudności i problemy w procesie motywowania

III. Trochę porządkującej teorii dot. motywowania
Czy większa pensja motywuje? - dwuczynnikowa teoria Herzberga
Teoria oczekiwań V. Vrooma – czyli pracownicza zdolność do zmiany
Hierarchia potrzeb Maslowa – czy ta teoria nadal jest aktualna?
Teoria D. McClellanda
Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć
Motywacja zewnętrzna
Poziomy motywacji w piramidzie Diltsa – motywacja wewnętrzna
Motywacja na zaangażowanie – podobieństwa i różnice
Poziomy zaangażowania

IV. Motywacja indywidualna pracownika
Jak rozpoznać potrzeby pracownika?
Doświadczenie, kompetencje i osobowość pracownika a motywatory
Motywacja finansowa i poza finansowa – rodzaje
Koncepcja góry lodowej – czy jesteśmy w stanie rzeczywiście wpłynąć na czyjąś motywację?
12 czynników angażujących pracownika wg badań

V. Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników w firmie
Czynniki stymulacji finansowej – proporcjonalność, częstotliwość, dostępność
Efektywne systemy premiowania - uznaniowość czy obiektywizm?
Nagrody - jakie? Za co? Kiedy je ustalać i komunikować?
Ścieżki kariery i rozwój indywidualny
Rola atmosfery w pracy i organizacji pracy
Podmiotowe traktowanie pracowników
Współczesne benefity i ich rola w utrzymaniu pracowników

VI. Podobieństwa i różnice w motywowaniu poszczególnych generacji na rynku pracy
Charakterystyka potrzeb w miejscu pracy pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z Co ich łączy a co ich dzieli w postrzeganiu wartości w pracy?
Z jakich powodów chcę pracować w tej firmie? – oczekiwania i motywatory charakterystyczne dla pokolenia
Programy i systemy wiążące pracownika z firmą – studia przypadku, najnowsze

VII. Rola automotywacji menedżera na budowanie zaangażowania podwładnych
Analiza własnej motywacji
Wzbudzanie motywacji wewnętrznej – narzędzia i techniki
Style kierowania a motywacja - dobór technik motywacyjnych do rozwoju i stopnia zaangażowania pracownika
Zmniejszanie poziomu stresu negatywnego
Budowanie autorytetu lidera - cechy lidera skutecznie motywującego zespół
Kompetencje menedżera wspierające jego funkcję motywacyjną
Samoświadomość popełnianych błędów i korekta zachowań

VIII. Motywowanie zespołu
Rola lidera i jego stylu kierowania grupą
Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury pracy zespołowej opartej na wykorzystaniu indywidualnych talentach i wykorzystaniu ról grupowych
Rozwijanie, wspieranie i celebrowanie sukcesu
Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kultury organizacyjnej
Budowanie lojalności pracowników względem firmy – różne narzędzia w zależności od preferencji pokoleniowej

IX. Rola komunikacji i kultury feedbacku w budowaniu zaangażowania pracowników
Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik
Konstruktywna krytyka – jej cel motywacyjny i rozwojowy.
Docenianie i chwalenie jako wzmacnianie zachowań pożądanych
Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami
Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji

X. Coachingowy styl zarządzania - wyzwalanie naturalnego potencjału pracownika
Rodzaje i zasady coachingu menedżerskiego
Coaching nastawiony na zmianę zachowań i postaw
Modele GROW, SCORE, GOLD
Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika
Praktyczny trening wybranych modeli

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

Cena: 
1470 zł / uczestnik

Dolny pasek