2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 200 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Uczestnicy będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.
Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak również kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.
Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

\W szczególności studia skierowane są do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • administratorów danych osobowych,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • pełnomocników ds. cyberprzestępczości,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
W programie

W programie znajduje się m.in. szeroko omawiane:

 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych.
 2. Prawne aspekty ochrony danych osobowych.
 3. Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji.
 4. Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 5. Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych.
 6. Inspektor ochrony danych – realizacja zadań ustawowych – warsztaty praktyczne.
 7. Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.
 8. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013
 9. Audyt infrastruktury teleinformatycznej.
 10. Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych.
 11. Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych.
 12. Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania.
 13. Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system cyberbezpieczeństwa.
 14. Bezpieczeństwo prawne – rozszerzone podejście.
 15. Egzamin końcowy
Korzyści

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych (projektowych dot. przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w wybranym przez słuchacza obszarze) otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Absolwenci otrzymują także stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę/wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

Czas trwania
 • Program studiów obejmuje łącznie 220 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela).
Opiekun merytoryczny

Stanisław Hady-Głowiak - Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Kadra

Prowadzący m.in.:
Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz w zakresie reagowania na incydenty sieciowe,  odzyskiwania danych, a także  kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.
Na zajęciach, praktycy zajmujący się na co dzień tematyką studiów przedstawią najlepsze praktyki, zawodowe standardy i regulacje w studiowanym zakresie. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia zadań audytowych w tym zakresie i zasady ich dokumentowania oraz praktyczne warsztaty oparte na odbytych audytach, sprawdzeniach i kontrolach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych.

Piotr Błaszczeć - od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką certyfikacyjną CIS - Certification Security Services Sp. z o. o.  Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

Adam Kuczyński - od 2008 r. kieruje Wydziałem Audytu Systemów Informatycznych w agencji rządowej, Specjalista ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kilku innych firm sektora prywatnego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (spec. inżynieria oprogramowania) oraz Politechniki Opolskiej (spec. bazy danych i sieci). Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Audyt systemów informatycznych. Certyfikowany inżynier bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000. Uczestnik i koordynator wielu projektów wdrożeniowych, audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Realizował zadania dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w organizacjach takich jak np: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Agencja Płatnicza (ARiMR), Urząd Miasta Krakowa, Kapsch Polska, AEGON Polska  i wielu innych. Ponadto doświadczony trener i wykładowca na Uczelniach Wyższych z tematyki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych.

Artur Rudy: Wykładowca szkoleń i kursów w obszarze audytu IT w ramach działalności edukacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz uczelni wyższych. Prowadzący liczne prezentacje w trakcie realizowanych czynności audytorskich. Od lat praktyk w dziedzinie audytu systemów informatycznych. Ostatnie siedem lat jako audytor IT związany jest z dużymi organizacjami sektora publicznego i finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji (m.in. jako administrator systemów IT oraz osoba odpowiedzialna za obszar projektowania mechanizmów bezpieczeństwa IT (w tym PKI, systemy monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwa, rozwiązania zapewniające wymaganą ciągłość działania dla środowisk IT). Prelegent na konferencji SEMAFOR dotyczącej obszaru audytu i bezpieczeństwa IT.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członkiem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek