2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 400 PLN

Dostępne miastaStudia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2

Partner studiów

Cel Studiów

Celem studiów jest wprowadzenie Uczestników w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyk oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i publicznym.
Słuchacze poprzez udział w konwersatoriach, webinarach, realizację praktycznych zadań, rozwiązywanie casów i symulacje poznają zarówno uwarunkowania prowadzenia i standardy audytu wewnętrznego, jak również zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczącą diagnozowania ryzyk w organizacji oraz ustalania odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Poznają także procesy zachodzące w komórkach finansowych i informatycznych w przedsiębiorstwie oraz czynniki je warunkujące. Dowiedzą się jak uwzględniać aspekty psychologiczne i etyczne w działaniach  audytora i zarządzaniu zmianą. 

Adresaci

Studia mają charakter doskonalący i dedykowane są szczególnie:

 • osobom na stanowiskach kierowniczych w różnego typu organizacjach zainteresowanych usprawnieniem działania w  przedsiębiorstwach w zakresie: zarządzania ryzykiem, wdrażania zarządzania procesowego i wspomagania procesów audytu wewnętrznego;
 • specjalistom ds. zarządzania, którzy chcą usprawnić efektywność zarządzanych organizacji;
 • osobom odpowiedzialnym za tworzenie i prowadzenie komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej/zarządczej;
 • audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz osobom zajmującym się zawodowo szeroko rozumianą kontrolą, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • osobom zainteresowanym pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem,
 • absolwentom szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) pragnącym poznać lub poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.
W programie

W programie m.in.:

 • Corporate  governance. Kultura organizacji w dobie przemian.
 • Public management.
 • Psychologiczne elementy zarządzania w dobie kryzysu. Zarządzanie relacjami w organizacji w dobie kryzysu. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Informacja i transfer wiedzy w organizacji.
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Zarządzanie procesowe w organizacji.
 • Elementy zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza. Rewizja finansowa.
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyt informatyczny jako element SZBI 
 • Systemowe zarządzanie ryzykiem. Zintegrowane systemy zarządzania. Systemowe zarządzanie ryzykiem. Mapa zapewnienia w organizacji. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301. Compliance.
 • System kontroli zarządczej.
 • Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem. Audyt wewnętrzny jako uniwersalne narzędzie oceny i weryfikacji. Identyfikacja, analiza, szacowanie i zarządzanie ryzykiem w organizacji.
 • Narzędzia kontroli i nadzoru w organizacji. System kontroli wewnętrznej – rodzaje, modele, standardy. Metodyka realizacji zadań audytu wewnętrznego na tle standardów audytu.
 • Nowoczesne ujęcie pracy i organizacji pracy. Telepraca/ zarządzanie telepracą. Zarządzanie  projektami. Kryteria sukcesu i porażki.
 • Zarządzanie zmianą - niepewność źródłem sukcesu. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301.
 • Nadużycia i oszustwa w organizacji. Whistleblowing a nieprawidłowości w organizacji. Projektowanie polityk i strategii dla ochrony interesów organizacji.
 • Seminarium dyplomowe – w formie projektu i prezentacji.
Korzyści

Aspekty dotyczące praktycznej wiedzy, umiejętności, możliwości przełożenia na rozwój zawodowy

 • Treści kształcenia odnoszą się do aktualnych problemów i wyzwań, z którymi borykają się organizacje w obliczu sytuacji kryzysowych.
 • Program studiów zawiera przydatne w zarządzaniu współczesną organizacją zagadnienia, które pomogą Absolwentom efektywnie zarządzać ryzykami i procesami związanymi ze zmianą w organizacji oraz przeprowadzić audyt wewnętrzny.
 • Nastawienie na praktykę pozwala Słuchaczom bezpośrednio wykorzystać zdobyte umiejętności i narzędzia w codziennej pracy.
 • Nowoczesna, w znacznym stopniu zdalna forma zajęć, odpowiada wymaganiom obecnych czasów – umożliwia uczenie się w dogodnym czasie i miejscu.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, ekspertów i praktyków zarządzania, audytorów, w tym także z Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Czas trwania

Program studiów obejmuje łącznie 210 godzin dydaktycznych i podzielony jest na dwa semestry.
Zajęcia prowadzone są w formule blended-learning, co oznacza, że w każdym semestrze odbywa się jeden zjazd weekendowy w formie stacjonarnej, zaś pozostałe zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej.

Opiekun merytoryczny

dr Dorota Nawrat-Wyraz – opiekun organizacyjny
mgr Magdalena Wentel – opiekun merytoryczny

Kadra

Iwona Bogucka, ACO, ACE
Wiceprezes, Członek Zarządu IIA Polska. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Analityk zarządzania. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów dotyczących m.in. zarządzania ryzkiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami. Wieloletni trener i wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.
Anna Królak
Absolwentka Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego, rachunkowości, zarzadzanią w ochronie zdrowia. Czynny audytor wewnętrzny z uprawnieniami MF, CGAP, QA Val, audytor wiodący systemów ISO serii 9001, biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego, MBA w ochronie zdrowia. Zawodowo  związana z samorządem terytorialnym na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od 2005 r. członek IIA Polska, od 2010 koordynator Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska. Organizator i współorganizator szkoleń i konferencji dotyczących problematyki audytu wewnętrznego na terenie województwa łódzkiego oraz konferencji ogólnopolskich. Autorka licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych oraz  publikacji naukowych w zakresie roli audytu wewnętrznego we współczesnych systemach ochrony zdrowia.
Piotr Welenc
dyrektor rozwoju rynku GRC. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant IBSPAN. Członek KT306 PKN. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance. Posiada certyfikaty: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.
Dr Paweł Wawrzyniak
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie: finansów, rynków finansowych, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym, współczesnych systemów płatności i rozliczeń oraz w zakresie bankowości.
Pracował mi.in w ING Banku Śląskim S.A, Banku Przemysłowym S.A, Domu Inwestycyjnym Guziejewski i Albrecht S.A., były prezes zarządu Polskich Rachunków Sp. z o.o., współpraca 
z Prokuraturą Okręgową w Łodzi w charakterze eksperta. Jest licencjonowanym maklerem giełdowym.
Magdalena Wentel
absolwentka Politechniki Łódzkiej. Pracowała jako kontroler w jednej z największych w Polsce sieci drogeryjnych, jako Zastępca Głównego Księgowego w jednostce budżetowej. Związana z administracją rządową, pełniła funkcję Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu ŁUW, obecnie pracuje jako Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji samodzielnego audytora wewnętrznego w organizacji. Od 2018 roku jest członkiem w Instytucie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Ekspert w zakresie zagadnień: standardy audytu wewnętrznego, metodyka realizacji zadań audytu wewnętrznego, przygotowanie dokumentów roboczych w audycie, etyka audytora wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem w audycie wewnętrznym, kontrola zarządcza.
Dr Beata Groblewska-Bogusz
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała jako konsultant w Ośrodku Naukowo-Badawczym UŁ i Fundacji Demokracji Przemysłowej,  prowadziła własną firmę szkoleniową. Współpracuje z biznesem, administracją publiczną, organizacjami trzeciego sektora, firmami konsultingowymi  (m.in. Klinika Wiedzy). Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej oraz technik heurystycznych, między innymi dla firm: Servo, Uniqua, Modest, Empir, KK NSZZ Solidarność. Specjalista z zakresie zagadnień: nadzór właścicielski, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesem zmian, analiza strategiczna, mikroekonomia, makroekonomia.
Dr Jarosław Sokołowski
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkunastu pozycji książkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej, realizacji projektów doradczych i konsultacje dla przedsiębiorstw. Pracował w zarządach spółek prawa handlowego, w tym z udziałem skarbu państwa oraz radach nadzorczych spółek. Działa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz TNOiK, gdzie pełnił  funkcje członka zarządu, wiceprezesa i prezesa Oddziału Łódzkiego TNOiK.
Specjalista w zakresie zagadnień: budowa kapitału ludzkiego w organizacji, wartości przedsiębiorstw, zarządzanie projektami, ekonomika i analiza przedsiębiorstwa, podstawy zarządzania.
Dr Joanna Mesjasz
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trener, coach i praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni praktyk zarządzania na stanowiskach; m. in. Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni BIS w Lublinie.
Bogate doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu poparte m. in. pracą na stanowiskach: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektora Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu.
Doradca i trener w projektach dla administracji publicznej: Wdrożenie kodeksu etyki urzędnika dla urzędników starostw powiatowych z Polski Centralnej; Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego  - szkolenie dla dyrektorów departamentów wszystkich ministerstw oraz komunikacja, negocjacje i podstawy mediacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Lublinie. Autorka kilku projektów szkoleniowych i doradczych na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz projektów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyk – coach dla trenerów kadry narodowej w grach zespołowych.
Dr Dorota Nawrat-Wyraz
Prefekt Wydziału Ekonomii i Zarządzania AHE w Łodzi, ekspert z zakresu rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem. Współautorka projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 70 publikacji naukowych. Trener biznesu, prowadziła szkolenia między innymi dla firm: Mercedes-Wróbel, Impel, WSHE Łódź, IPT Łódź, ZNTK Radom, Polkon Trzcianka, Polkon Aluminium Trzcianka, PKS Kozienice, Pebex Bełchatów, POSNET Łódź, PHILIPS Piła, WSB Poznań, HURTAP Łęczyca, MOKATE Ustroń, Sonion Szczecin, Państwowe Porty Lotnicze Warszawa, SDG Proakademia, Global Training Centre. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania kompetencjami i talentami, diagnozą potencjału kreatywnego w przedsiębiorstwie, zarządzania wiedzą w organizacji oraz kształtowania kultury organizacyjnej i klimatu pracy.
dr Sylwia Szymańska
Adiunkt w Katedrze Psychologii AHE, doktor psychologii. Wykładowca z kilkunastoletnim stażem w pracy akademickiej. Trener biznesu, certyfikowany coach ICC z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, przedsiębiorca. Koordynator merytoryczny projektów rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej międzynarodowych organizacji. Konsultant we wdrażaniu procesów HR, konstrukcji i adaptacji narzędzi wspierających zarządzanie pracownikami (systemy ocen pracowniczych, badań zaangażowania i opinii pracowników). Asesor w projektach selekcji, rekrutacji oraz planowania rozwoju pracowników. Coach kadry menedżerskiej.
Katarzyna Nowakowska-Książczyk
Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2008 roku pracownik Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a od 2016 roku Zespołu Audytu Wewnętrznego w tym urzędzie. Od 2010 roku dodatkowo pracownik dydaktyczny w Zespole Szkół Ekologiczno-Medycznych STOM, Omega Sp. z o. o. oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada uprawienia mediatora I stopnia. Od 2018 roku jest członkiem w Instytucie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Witaj na stronie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Dużą zaletą jest forma studiów: blended-learning, co oznacza, że znaczna część zajęć prowadzona jest zdalnie poprzez sprawdzoną od wielu lat platformę Moodle. Realizowane w AHE studia on-line poprzez Polski Uniwersytet Wirtualny cieszą się uznaniem w Polsce i za granicą. Zaletą tej platformy jest różnorodność narzędzi umożliwiająca prowadzanie zajęć w formie aktywizującej słuchaczy takich jak: fora dyskusyjne, zadania, warsztaty, analizy studium przypadku, testy, quizy oraz wykłady i webinaria. Zajęcia zdalne podzielone zostały na moduły i określone w czasie bloki tematyczne. Zaletą takiej formy jest także możliwość wykonywania przez Uczestników niektórych zadań w dogodnym dla nich czasie, co uelastycznia przebieg kształcenia. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w postaci projektu. Pozytywna obrona pracy dyplomowej wiąże się z otrzymaniem przez absolwentów świadectwa ukończenia studiów.
 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek