3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami logopedii wyposażą uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. 

Adresaci

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami logopedii kierujemy do osób w wykształceniem magisterskim w zakresie pedagogiki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia adresujemy również do osób, które chcą pracować jako nauczyciele terapii pedagogicznej. Zdobyte uprawnienia terapii pedagogicznej, pozwolą asbolwentom znaleźć zatrudnienie w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

W programie

Tematyka studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii obejmuje zagadnienia związane z:

 • psychologicznymi i medycznymi aspektami dysfunkcji
 • charakterystyką zaburzeń typu dyslektycznego
 • metodami i technikami pracy terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz formami wspierania rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
 • zastosowaniem takich metod pracy terapeutycznej jak: metoda Dobrego Startu, metoda Glena Domana, muzykoterapia, terapia zabawą
 • zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psychospołecznym uczniów oraz wyborem metod i form pracy
 • podstawami logopedii – w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Na studiach podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, zdobędziesz kawalifikacje nauczyciela terapii pedagogicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów będziesz wykorzystywał w terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami w rozwoju procesów poznawczych. Absolwenci studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna, poznają: warsztat nauczyciela terapii pedagogicznej, praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej z uczniami. 

Czas trwania

3 semestry – 370 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Violetta Florkiewicz

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia