3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej.  Absolwenci uzyskują kompetencje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną (poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”). Absolwent studiów podyplomowych zdobywa również kompetencje do pracy jako pedagagog szkolny. 

Adresaci

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów,  nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących. Wśród adresatów są również osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe pedagoga szkolnego oraz kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych.

W programie

Program studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zawiera m.in. zagadnienia:

 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • sieroctwo naturalne i społeczne
 • współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
 • wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
 • specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • trening twórczości
 • zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • psychopedagogika  niedostosowania społecznego
 • podstawy profilaktyki
 • budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • psychologia i profilaktyka uzależnień
 • współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • moduł „Kierownik wycieczek”

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści
 • Dodatkową korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji  KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
 • Większa część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi
 • Słuchacze zdobywają kwalifikacje zawodowe pedagoga szkolnego

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Absolwenci znajdą pracę na stanowiskach nauczyciel-pedagog. Studia mają charakter praktyczny, kadra tego kierunku wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć: warsztaty, zajęcia ewaluacyjne. Uczestnicy poznają dokładnie proces opieki i wychowania, będą organizować działania wspierające wychowanków. W trakcie zajęć słuchacze dowiedzą się jak organizować i prowadzić zajęcia animacyjne i profilaktyczne.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Arkadiusz Trzuskowski

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza m.in.:

mgr Daria Modrzejewska – pedagog, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE. Pedagog-praktyk w zakresie planowania i realizowania profilaktyki pierwszorzędowej. Autor programów profilaktycznych (Manipulacji-Nie!!;  Stop-Przemocy w szkole!). Koordynator merytoryczny projektów międzynarodowych – DAPHNE; Grundtvig; Leonardo da Vinci, Comenius. Współautorka pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

dr Nell Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania,  adiunkt w Zakładzie  Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w  międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

mgr Arkadiusz Trzuskowski – pedagog opiekuńczo-wychowawczy; prowadził pracownię plastyczną i teatr w domu dziecka oraz opracował system usamodzielniania wychowanków. Autor projektu terapeutyczno-profilaktycznego realizowanego z dziećmi w Trogen w Szwajcarii. Poznał system opieki nad dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z Roehampton University w Londynie,  gdzie prowadzi zajęcia z pedagogiki opieki. Doradca zawodowy i społeczny, wieloletni wykładowca AHE. Naukowo zajmuje się psychopedagogicznymi aspektami zainteresowań w teorii wychowania.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni