2 semestry /3 700 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Ce­lem studiów jest za­po­zna­nie uczestników z pro­ble­ma­ty­ką. środkami i metodami ochro­ny da­nych oso­bo­wych, ta­jem­nic pań­stwo­wych, za­wo­do­wych, w fir­mach i przed­się­bior­stwach oraz u in­nych podmiotów, któ­re chro­nio­ne są przez obo­wią­zu­ją­ce pra­wo.

Stu­dia te ma­ją na ce­lu przy­go­to­wa­nie uczestników do zdo­by­wa­nia do­ku­men­tów i cer­ty­fikatów w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa, prze­wi­dzia­nych w naj­now­szych prze­pi­sach praw­nych, oraz uzy­ska­nie od­po­wied­nich umie­jęt­no­ści do­ty­czą­cych ochro­ny da­nych oso­bo­wych i do­ku­men­tów.

Adresaci

Studia te adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz  do osób zajmujących się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, ochroną informacji niejawnych w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, sądach, instytucjach wojskowych.

W programie

Zakres tematyczny:

 • podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych;
 • szeroki zakres wiedzy z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych, niezbędny do pracy na stanowisku związanym z przetwarzaniem danych osobowych;
 • drobiazgowe i pełne omówienie problematyki wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych); 
 • szczegółowa analiza zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczania danych osobowych;
 • omówienie zagadnień z zakresu konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych;
 • problematyka dotycząca ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa. 
Korzyści

Studia pozwalają kompleksowo zaznajomić się z tematyką ochrony danych osobowych na gruncie europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych oraz z praktycznymi aspektami pracy w  tym obszarze.

Absolwent zdobędzie wie­dzę prak­tycz­ną i teo­re­tycz­ną ko­niecz­ną do pra­cy na sta­no­wi­skach ad­mi­ni­stra­to­rów bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji, peł­no­moc­ni­ków do spraw ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych, kie­row­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych i in­nych pra­cow­ni­ków pio­nów ochro­ny.

Możliwości wykorzystania kwalifikacji:

W jednostkach samorządu terytorialnego, w oświacie, w działalności gospodarczej, branży odszkodowawczej, administracji państwowej, w profesjonalnej pomocy prawnej, w sądownictwie, w służbie zdrowia.

Czas trwania

2 semestry

 

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w  Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia