2 semestry / Filia Warszawa / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 5 000 PLN

Dostępne miasta
Filia w Warszawie
ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 4,
01-943 Warszawa
Okolice Metro Młociny
tel: 603 891 580
warszawa@ahe.lodz.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi |  Hematoonkologia.pl

Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zdobycia profesjonalnej wiedzy i praktyki w zakresie diagnozowania i usprawniania systemu językowego, osób dorosłych i dzieci, u których występują zaburzenia mowy powstałe na skutek dysfunkcji i uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Uczestnik uzyska wiedzę jak diagnozować zaburzenia tego typu, jak przygotowywać odpowiednią terapię neurologopedyczną, a następnie jak skutecznie ją przeprowadzić.  Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli na praktyczne jej wdrożenie w trakcie pracy zawodowej, a także umożliwi podjęcie pracy zawodowej w licznych placówkach Służby zdrowia, gdzie  specjalistyczne wykształcenie neurologopedyczne jest niezbędne. Także w placówkach oświatowych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych specjaliści neurologopedzy są bardzo poszukiwani. 

    

Adresaci

Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca to program kierowany do praktykujących logopedów, oraz osób mających wykształcenie logopedyczne, ale dopiero wstępujących na ścieżkę zawodową. Osoby te mogą legitymować się  wykształceniem specjalistycznym na studiach I i II stopnia, licencjackich, magisterskich, podyplomowych lub kursach dokształcających.

W programie

Moduł I : medyczny

Anatomia prawidłowa i fizjologia
Patofizjologia
Podstawy rehabilitacji medycznej i manualnej
Podstawy audiometrii
Podstawy  neurofizjologii
Zarys psychiatrii klinicznej
Centralne przetwarzanie słuchowe
Integracja  sensoryczna  w  neurologopedii
Teorie diagnozy i terapii  medycynie
Zasady higieny  i septyki w medycynie\

Moduł II : językowy

Językoznawstwo
Ćwiczenia językowe w terapii  neurologopedycznej
Zasady  prawidłowej wymowy
Przygotowanie wystąpień publicznych

Moduł III : neurologopedyczny

Teoria i praktyka diagnozy neurologopedycznej
Planowanie i prowadzenie skutecznej terapii w neurologopedii
Specyfika pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem

Terapia zaburzeń mowy u pacjenta dorosłego:
Afazja, dysartria, dysfagia, dysfonia, zaburzenia neurodegeneracyjne i psychiatryczne, jąkanie neurogenne

Terapia zaburzeń mowy u dziecka:
dysfazja, dysartria, dysfagia wczesnodziecięca, dysfonia o podłożu psycho - i neurogennym, opóźniony rozwój mowy, autyzm i mutyzm, zaburzenia psychiatryczne i oligofreniczne, neurogenne zaburzenia rytmu wypowiedzi

Moduł IV: staże

Hospitacje i prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej w gabinetach logopedycznych, Oddziałach Szpitalnych: Neurologicznym,  Neurochirurgicznym, Udarowym, Rehabilitacji  Neurologicznej, Endokrynologicznym,  Chirurgii Endokrynologicznej,  Chirurgii Onkologicznej, Zakładzie Opiekuńczo -  Leczniczym,  Oddziale Opieki Paliatywnej, pediatrycznym Oddziale Foniatrii,  Laryngologii i Audiologii

Blok stażowy obejmujący 217 h realizowany jest częściowo jako praktyka samodzielna uczestnika w miejscu zamieszkania oraz z udziałem opiekuna stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi (dotyczy kierunku ze zjazdami w Łodzi).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi |  Hematoonkologia.pl

Korzyści

Studia Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej w poszukiwanym na rynku usług logopedycznych kierunku. Pogłębią oni i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

Studia  Neurologopedii zawierają pionierskie rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu tematyki neurologopedii  pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Dzięki temu można w procesie kształcenia  uwzględnić specyfikę zaburzeń mowy u dzieci, wraz z całą problematyka opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dyzartrii, autyzmu, mutyzmu, oligofrenii i mowy w zaburzeniach psychicznych. Uczestnicy poznają czynniki utrudniające rozwój mowy występujące np. w chorobach metabolizmu, alergii, bezdechach sennych itp.   

Kompleksowo również potraktowano neurologopedyczne zaburzenia mowy i wymowy pacjenta dorosłego: afazję, dysartrię i dysfonię.

Aby osiągnąć cel sama wiedza pozyskana w trakcie zajęć nie wystarczy. Dlatego staże naukowe stanowią 2/3 czasu studiów, a ich przebieg  oparty jest na przekazywaniu wiedzy, postawy, metodyki i doświadczenia zawodowego przez najlepszych specjalistów logopedów. Uczestnikom zapewniamy dostęp do placówek, w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej. Przypadki te są doskonale zdiagnozowane i udokumentowane, co pozwala zrozumieć złożoność problematyki. Część zajęć odbywa się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwalając na praktyczny poznanie anatomii, a ścisła współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i na szeroki dostęp do neurogennych zaburzeń mowy w przypadkach pediatrycznych.

Gwarantujemy naszym Uczestnikom rozwój zawodowy, zdobycie poszukiwanej specjalizacji oraz pogłębienie swojego doświadczenia zawodowego.

Czas trwania

2 semestry 406 godzin (189 h zajęć + 217 h stażu)

Opiekun merytoryczny

dr n. med. Janusz Konopacki – koordynatorem i jednocześnie osobą odpowiedzialną za praktyczną realizację programu.

dr n. med. Janusz Konopacki jest  specjalistą neurologopedą, długoletni  klinicysta, pracownik naukowy kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej oraz wykładowca na kierunkach logopedii. Program studiów z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej został przygotowany merytorycznie i organizacyjnie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi specjalizacji neurologopedycznej.

Kadra

Dr n. med. Janusz Konopacki specjalista neurologopeda

Logopeda kliniczny z długoletnim doświadczeniem w  pracy z pacjentami dorosłymi i dziećmi. Udział w  pracach zespołów  leczniczo – badawczych,  twórca skali diagnostycznej  A R Z  D S.   Autor publikacji oraz skryptów. Długoletni wykładowca akademicki.    

 Prof. nadzw. dr hab. Irena Jaros kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii, Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ ds. dydaktycznych. 

Główne zainteresowania badawcze wiążą się z polską dialektologią, ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa oraz dynamiki zmian w gwarach oraz logopedią, jej związków z językoznawstwem w zakresie doboru  metod terapii. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach językoznawczych i logopedycznych.

Dr n. med. Andrzej Senderski specjalista otolaryngolog, audiolog,  foniatra

Twórca programu aktywnego treningu słuchowego w ramach działań z  zakresu rehabilitacji wyższych  funkcji nerwowych  w  celu zwiększania efektywności mózgu do przetwarzania bodźców słuchowych dla poprawienia przyswajania wiedzy i komunikowania się. Znawca i propagator znaczenia Procesów Centralnego Przetwarzania Słuchowego  dla osiągania prze uczniów sukcesów w szkole. Wieloletni wykładowca, autor wielu publikacji w piśmiennictwie branżowym.  

Dr Andrzej Zbonikowski  psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE

Specjalista z zakresu  psychologii rozwoju osobowości i psychoedukacji. Autor licznych publikacji, inicjator wielu projektów naukowo badawczych i popularyzatorskich, wieloletni wykładowca akademicki

Dr n. med. Michał Podgórski specjalista z zakresu anatomii, fizjologii i raiologii.

Autor wielu publikacji z zakresu anatomii i fizjologii w piśmiennictwie fachowym. Wieloletni wykładowca uniwersytecki. Dysponuje doskonałymi materiałami poglądowymi, ułatwiającymi zrozumienie medycznych aspektów logopedii.

Mgr Dorota Mesor

Doskonały neurologopeda kliniczny, pracujący z pacjentami dorosłymi i dziećmi, wieloletni wykładowca akademicki. Będąc doskonałym praktykiem świetnie prowadzi staże studenckie.

 

 

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów logopedycznych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są dwusemestralne w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co trzy tygodnie. Staże odbywają się  w dogodnych terminach indywidualnie uzgodnionych ze słuchaczami , w ciągu całego tygodnia, także w soboty, a dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych także w wakacje i ferie, w godzinach porannych lub popołudniowych.

Staże są zapewniane przez organizatora kształcenia podyplomowego. 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek