4 semestry /6 800 PLN / Łódź / Płatne w 20 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem  współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez uczestników wiedza i umiejętności pozwalają na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych.

Adresaci

Na studia podyplomowe w zakresie Logopedii przyjmowani będą absolwenci studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych (filologia, filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), wokalno-aktorskich oraz medycznych.

W programie

Program studiów podyplomowych Logopedia obejmuje następujące zagadnienia:

 • lingwistyczne podstawy logopedii
 • pedagogiczne podstawy logopedii
 • psychologiczne podstawy logopedii
 • neuropsychologia
 • neurologia
 • psychiatria
 • psychoterapia
 • rehabilitacja i pielęgnacja pacjenta
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • rozwojowe zaburzenia mowy pisanej i liczenia
 • foniatria i emisja głosu
 • zaburzenia mowy w tym dyslalia, afazja, niepłynność mówienia, oligofazja, schizofazja etc., dysfagia, mutyzm, autyzm
 • surdologopedia
 • tyflologopedia
 • niewerbalne formy komunikacji
Korzyści

Ukończone studia podyplomowe umożliwiają pracę w nowym zawodzie:  logopeda  (ujętym w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 229402)  i nauczyciel logopeda (ujęty w KZiS numer 235906) .

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne – absolwent  uzyska nie tylko wiedzę, ale będzie wyposażony w umiejętności praktyczne niezbędne w pracy logopedy. 

W odróżnieniu do innych ofert studiów logopedycznych – w naszej uczelni uczestnicy mają zapewnione miejsca praktyk i odbywa się to w ramach czesnego.

Absolwenci uzyskują szerokie możliwości zatrudnienia np. w Poradniach Foniatryczno-Logopedycznych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w placówkach specjalnych (ośrodki, DPS) .

STUDIA Z ZAKRESU LOGOPEDII SPEŁNIAJĄCE WARUNKI CERTYFIKATU PRZYZNAWANEGO PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW.

Czas trwania

Studia dwuletnie (czterosemestralne), obejmujące 667 godzin kształcenia, w tym praktyki organizowane przez Uczelnię.

Studia odbywać się będą w trybie w trybie wieczorowo-zaocznym. Zjazdy planowane są zwykle co drugi weekend (piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela).

Praktyki w wymiarze 150 godzin, rozpoczynają się w II semestrze. Przewidziane są w piątki lub w poniedziałki od rana.

Wszystkie zajęcia praktyczne zapewnia Uczelnia w ramach czesnego. Zorganizowane są w różnych placówkach oświatowych i medycznych tak, by słuchacz miał możliwość zapoznania się z wszelkimi zaburzeniami mowy.

Płatne w 20 ratach miesięcznych po 340 PLN.

Opiekun merytoryczny

mgr Agnieszka Olobry

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych AHE, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy, a także z innych ośrodków akademickich w Polsce (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski) oraz przez doświadczonych specjalistów z różnych placówek oświatowych i służby zdrowia.

dr Anna Żebryk-Stopa – dr nauk biologicznych, starszy asystent w  Katedrze Kliniki Foniatrii i Audiologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Podyplomowego studium Neurologopedii w Poznaniu, wykładowca przedmiotów logopedycznych w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w dziedzinie neurologopedii w Centrum Egzaminów Medycznych, koordynator specjalizacji w dziedzinie neurologopedii z ramienia Ministerstwa Zdrowia.

dr Katarzyna Polanowska – dr nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie. Specjalista w zakresie diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń poznawczo-behawioralnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu oraz diagnostyki zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Współautorka programu do terapii chorych z afazją "Afa System". Autorka licznych prac naukowych publikowanych w czaspopismach krajowych i zagranicznych.

mgr Mirosława Rządzka – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, doktorantka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Założycielka Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy mającej na celu niesienie pomocy logopedycznej i terapeutycznej dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Twórca autorskiego programu pracy logopedy szkolnego zatwierdzonego przez MEN, pomysłodawca i główny organizator Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Autorka wielu publikacji i artykułów.

mgr Dorota Staniszewska – psycholog, pedagog specjalny ze specjalizacją w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka studiów podyplomowych: pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii z emisją głosu, zarządzania oświatą. Trener dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, mediator rodzinny. Pracownik Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna). Specjalista w zakresie prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka oraz terapii logopedycznej. Jako psycholog prowadzi konsultacje i udziela pomocy psychologicznej rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • badanie audiogramem (badanie słuchu)

Od kandydatów wymaga się prawidłowej wymowy i dobrego słuchu. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się po zakończeniu rekrutacji na dany semestr. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kandydat dopełnia formalności tj. podpisuje

 • oświadczenie o zgodności danych
 • umowę na studia

 

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logopedia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia