Edukacja dla bezpieczeństwa

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Asbolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych. Na tym kierunku studiów podyplomowych, nauczyciele zdobywają praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu, jak również w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. 

Adresaci

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Słuchacze poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowowych. 

W programie

Program studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje:

 • Warsztat komunikacji społecznej
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Charakterystyka substancji toksycznych
 • Zagrożenia w czasie wojny i pokoju
 • Źródła i skutki promieniowania jądrowego
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
 • Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
 • System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • Metodyka pracy z grupą

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa uzyska:

 • przygotowanie do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • kwalifikacje do prowadzanie zajęć Edukacja dla bezpieczeństwa

a także:

 • zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej,
 • zapozna się ze strukturami obronności państwa,
 • wykształci umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • zostanie przygotowany do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
 • przyswoi metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
 • poznan skutki zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Marzenna Piwowar-Zrazek

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa m.in.:

prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, kierownik Zakładu Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Publicznego w PEDAGOGIUM, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Autor wielu prac naukowych i książek z zakresu dowodzenia, wychowania, edukacji i edukacji do bezpieczeństwa oraz socjologii; w szczególności socjologii wojska, ponad 300 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.

Wydane książki (przykładowo);

Wiedza i Edukacja dla bezpieczeństwa (2002)

Wychowanie patriotyczno – obronne (2004) (we współautorstwie)

Bezpieczeństwo i dyplomacja – Słownik terminów (2008)

Profesor Jerzy Kunikowski  posiada doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego na studiach podyplomowych – Edukacja dla Bezpieczeństwa.

 

dr Teresa Janicka-Panek – Nauczyciel akademicki wykładający dydaktykę ogólną oraz dydaktyki szczegółowe (metodyki) oraz Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, Ergonomię i Higienę Pracy. Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, doświadczony szkoleniowiec, edukator z uprawnieniami do pracy z dorosłymi; ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych – Edukacja dla Bezpieczeństwa. Prowadzi Metodykę Edukacji dla Bezpieczeństwa; promotor prac dyplomowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem; autorka publikacji i opracowań.

 

mgr Katarzyna Panek – lekarz medycyny weterynaryjnej, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe; Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz studia nadające kwalifikacje pedagogiczne. Posiada doświadczenie w roli nauczyciela akademickiego, prowadząc zajęcia w następujących obszarach tematycznych na studiach podyplomowych;

 • Zagrożenia w środowisku pracy (czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne); Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Zagrożenia cywilizacyjne (choroby cywilizacyjne, sytuacje kryzysowe); Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Zooterapia (oligofrenopedagogika)
 • Autorka opracowania: Ocena ryzyka zawodowego dla lekarzy weterynarii.

 

mgr inż. Stanisław Banaszek – Nauczyciel akademicki wykładający Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, prowadzi szkolenia z zakresu BHP. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Uczestnik konferencji i seminarium o problematyce związanej z bezpieczeństwem, autor publikacji metodycznych i materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń. Posiada doświadczenie w pracy edukatorskiej z dorosłymi, także w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa.

 

mgr Marzenna Piwowar-Zrazek – Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Pielęgniarstwa. Nauczyciel akademicki. Ukończyła studia podyplomowe: Biologia i Promocja Zdrowia,  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Resocjalizacja Społecznie Niedostosowanych oraz studia Organizacja i Zarządzanie Oświatą, ukończyła studium przedmiotowo-metodyczne pielęgniarstwa chirurgicznego, odbyła staż zawodowy indywidualny z pielęgniarstwa chirurgicznego w oddziale torakochirurgii, edukator z uprawnieniami do pracy z dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych – Edukacja dla Bezpieczeństwa, prowadząc zajęcia w obszarze pierwszej pomocy i ratownictwa. Autorka publikacji metodycznych i materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni