2 semestry (406 godzin) /5 600 PLN / neurologopedia-ogolna-i-dziecieca-0Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.       

W nabywaniu doświadczenia pomocne są staże prowadzone w różnych placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Uczestnicy hospitują a później także prowadzą terapię na Oddziałach:       

 1. Udarowym
 2. Neurologicznym
 3. Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
 4. Pediatrycznym
 5. Opiekuńczo – Leczniczym
 6. Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
 7. Onkologicznym Dla Dzieci 

Ponadto praktyki odbywają się kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych.

Oprócz staży proponujemy również zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, które wzbogacają wiedzę pozyskiwaną w trakcie wykładów. Znaczna część tego typu zajęć oparta jest na analizie rzeczywistych problemów terapeutycznych i diagnostycznych. W trakcie zajęć są wypracowane rozwiązania w oparciu o analizę rzeczywistych przypadków z możliwością ich weryfikacji w praktyce.

Adresaci

Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca dedykowane są absolwentom kierunku logopedia ogólna oraz praktykującym już logopedom, którzy chcą poszerzyć wiedzę i opanować umiejętność z zakresu neurologopedii klinicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca wzbogacą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy z pacjentem z afazją, afazją postępującą, dysartrią i dysfonią neurogenną i opóźnionym rozwojem mowy.

W programie

W programie studiów m.in.:

1. Fizjologia ruchu

2. Podstawy rehabilitacji medycznej

3. Wstęp do neurologopedii

4. Neurolingwistyka

5. Zaburzenia psychiczne w praktyce logopedycznej

6. Pacjent dorosły w praktyce logopedycznej

7. Przygotowanie logopedycznych zadań dla pacjenta dorosłego

8. Podstawy audiometrii

9. Dziecko z zaburzeniami centralnego powtarzania słuchowego

10. Afazja, dysfagia, dysfazia, dysartia

11. Zaburzenia mowy o podłozu neurogennym u dzieci

12. Opóźniony rozwój mowy

13. Środowiskowa dezintegracja dziecięca

14. Anatomia

15. Zaburzenia mowy w stanach otępieńczych

16. Zasady diagnozy logopedycznej

17. Przygotowanie terapii neurologopedycznej

18. Autyzm

19. Terapia dyfonii

20. Przygotowanie wystąpień publicznych

21. Ortofonia

22. Integracja sensoryczna

23. Podstawy prawne zawodu logopedy

Blok stażowy obejmujący 217 h realizowany jest częściowo jako praktyka samodzielna słuchacza w miejscu zamieszkania oraz z udziałem opiekuna stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

Korzyści

Studia Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej w poszukiwanym na rynku usług logopedycznych kierunku. Pogłębią oni i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

Studia  Neurologopedii zawierają pionierskie rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu tematyki neurologopedii  pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Dzięki temu można w procesie kształcenia  uwzględnić specyfikę zaburzeń mowy u dzieci, wraz z całą problematyka opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dyzartrii, autyzmu, mutyzmu, oligofrenii i mowy w zaburzeniach psychicznych. Uczestnicy poznają czynniki utrudniające rozwój mowy występujące np. w chorobach metabolizmu, alergii, bezdechach sennych itp.   

Kompleksowo również potraktowano neurologopedyczne zaburzenia mowy i wymowy pacjenta dorosłego: afazję, dysartrię i dysfonię.

Aby osiągnąć cel sama wiedza pozyskana w trakcie zajęć nie wystarczy. Dlatego staże naukowe stanowią 2/3 czasu studiów, a ich przebieg  oparty jest na przekazywaniu wiedzy, postawy, metodyki i doświadczenia zawodowego przez najlepszych specjalistów logopedów. Uczestnikom zapewniamy dostęp do placówek, w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej. Przypadki te są doskonale zdiagnozowane i udokumentowane, co pozwala zrozumieć złożoność problematyki. Część zajęć odbywa się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwalając na praktyczny poznanie anatomii, a ścisła współpraca z Instytutem Centrum  Zdrowia Matki Polki na szeroki dostęp do neurogennych zaburzeń mowy w przypadkach pediatrycznych.

Gwarantujemy naszym Uczestnikom rozwój zawodowy, zdobycie poszukiwanej specjalizacji oraz pogłębienie swojego doświadczenia zawodowego.

Czas trwania

2 semestry (406 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr n.med. Janusz Konopacki - koordynator i jednocześnie osoba odpowiedzialna za praktyczną realizację programu. dr n med. Janusz Konopacki jest  specjalistą neurologopedą, długoletni klinicysta, pracownik naukowy kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej oraz wykładowca  na kierunkach logopedii. Program studiów z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej został przygotowany merytorycznie i organizacyjnie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi specjalizacji neurologopedycznej.

Kadra

Wśród naszej kadry  m.in.:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Janiszewski – Absolwent Akademii Medycznej i Akademii  Muzycznej w Łodzi, doktorat z zakresu medycyny habilitacja z zakresu usprawniania medycznego. Autor licznych publikacji i prac badawczych z zakresu rehabilitacji, muzykoterapii i logo rytmiki.

 

dr n. med. Janusz Konopacki specjalista neurologopeda, wykładowca neurologopedii i propedeutyki logopedii na łódzkich uczelniach, autor skali oceny sprawności mowy ARZDS oraz publikacji z zakresu logopedii.

 

dr n. med. Marek Kiljański specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, Od 1999 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W 1988 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji Ruchowej. W 1997 r. w Poznaniu egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem z rehabilitacji ruchowej.

W 2007 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 1982 r. zorganizował dział rehabilitacji sanatorium Dziecka i Matki należącego do PPU „Uzdrowisko Wieniec”.

W 1995 r. w Zakładzie Rehabilitacji SPZOZ w Pabianicach – obecnie Pabianickie Centrum Medyczne. W latach 1989-1992 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Rehabilitacji, od 1993 r. funkcję koordynatora działu rehabilitacji, a od 2009 r. funkcję zastępcy kierownika Centrum Rehabilitacji oraz kierownika zakładu rehabilitacji PCM w Pabianicach. W 2000 r. zainicjował powstanie w SP ZOZ w Pabianicach punktu zaopatrzenia ortopedycznego. 

W latach 2005-2008 asystent na kierunku fizjoterapia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, a od 2008 r. adiunkt na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

Uczestniczy czynnie w kilkunastu międzynarodowych kongresach naukowych. Jest autorem i współautorem 27 publikacji, 9 podręczników akademickich, 2 rozdziałów w książkach, ponad 60 wystąpień naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Założył i wydawał „Biuletyn Oddziału Łódzkiego” PTF, zorganizował ponad 30 posiedzeń naukowych oddziału przy współpracy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, a także był organizatorem 19 kursów doskonalących dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów rehabilitacji, ortopedii i neurologii. Był inicjatorem i pomysłodawcą wydania kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Jest członkiem rady naukowej czasopism: „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Fizjoterapia Polska”, „Niepełnosprawność”, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”.

Bierze udział w wielu programach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Odznaczony przez Minister Zdrowia Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, a przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 

dr Maciek Kotecki – W 2005 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w Otorynolaryngologii, przygotowuje się do obrony Pracy Doktorskiej – promotor prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska. Zatrudniony w Klinice Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor prac zamieszczonych  w prasie fachowej. Autor wielu wystąpień w trakcie konferencji naukowych i szkoleń zawodowych.

Wykładowca w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

 

mgr Joanna Hima – specjalista logopeda. Poradnia Logopedyczna Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi im N. Barlickiego oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi wykładowca przedmiotów logopedycznych, kierownik PS Logopedii Ogólnej.

W 2001 r. ukończenie Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej przy Wydziale Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 r. ukończenie Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego praca dyplomowa realizowana na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi pod kierunkiem prof. Zofii Uzelac i prof. Barbary Panek. W 2001 r. staż w Centrum Profilaktyki Zaburzeń Głosu i Słuchu przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

W 2002 r. uczestnictwo w prezentacji metody Grotowskiego, prowadzonej przez prof. Teresę Nawrot (Theater Schule in Berlin) w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych. Udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach w kraju i zagranicą. Autorka i współautorka licznych artykułów w prasie fachowej i wystąpień naukowych z zakresu szeroko pojętej praktyki logopedycznej i neurologopedycznej.

W 2009 r. współautorka pozycji książkowej Podstawy rehabilitacji głosu, pod red. Prof. dr hab. n. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej a w 2010 r. współautorka książki Five Nations- Snapeschots of Deefnes pod red. Dr-a Harrisa (Irlandia).

Od 2004 r. wykładowca przedmiotów logopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (Wprowadzenie do logopedii, Wspomaganie rozwoju mowy, Wprowadzenie do zaburzeń mowy, Wstęp do logopedii, Emisja głosu)

Od 2005 do 2012 roku kierownik Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Od 2012 r. prowadzenie zajęć z zakresu emisji głosu dla słuchaczy Podyplomowego Studium Logopedii Medialnej z Logopedią Ogólną na Uniwersytecie Łódzkim.

Wymagane dokumenty
 • kserokopia dyplomu / świadectwa ukończenia studiów logopedycznych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku:

 • czerwiec-wrzesień -rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty -rekrutacja na semestr letni