Neurologopedia ogólna i dziecięca

2 semestry (406 godzin) / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4900

Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.       

W nabywaniu doświadczenia pomocne są staże prowadzone w różnych placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Uczestnicy hospitują a później także prowadzą terapię na Oddziałach:       

 1. Udarowym
 2. Neurologicznym
 3. Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
 4. Pediatrycznym
 5. Opiekuńczo – Leczniczym
 6. Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
 7. Onkologicznym Dla Dzieci 

Ponadto praktyki odbywają się kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych.

Oprócz staży proponujemy również zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, które wzbogacają wiedzę pozyskiwaną w trakcie wykładów. Znaczna część tego typu zajęć oparta jest na analizie rzeczywistych problemów terapeutycznych i diagnostycznych. W trakcie zajęć są wypracowane rozwiązania w oparciu o analizę rzeczywistych przypadków z możliwością ich weryfikacji w praktyce.

Adresaci

Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca dedykowane są absolwentom kierunku logopedia ogólna oraz praktykującym już logopedom, którzy chcą poszerzyć wiedzę i opanować umiejętność z zakresu neurologopedii klinicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca wzbogacą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy z pacjentem z afazją, afazją postępującą, dysartrią i dysfonią neurogenną i opóźnionym rozwojem mowy.

W programie

W programie studiów m.in.:

 • Fizjologia ruchu
 • Podstawy rehabilitacji medycznej
 • Wstęp do neurologopedii
 • Neurolingwistyka
 • Zaburzenia psychiczne w praktyce logopedycznej
 • Pacjent dorosły w praktyce logopedycznej
 • Przygotowanie logopedycznych zadań dla pacjenta dorosłego
 • Podstawy audiometrii
 • Dziecko z zaburzeniami centralnego powtarzania słuchowego
 • Afazja, dysfagia, dysfazia, dysartia
 • Zaburzenia mowy o podłozu neurogennym u dzieci
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Środowiskowa dezintegracja dziecięca
 •  Anatomia
 • Zaburzenia mowy w stanach otępieńczych
 • Zasady diagnozy logopedycznej
 • Przygotowanie terapii neurologopedycznej
 • Autyzm
 • Terapia dyfonii
 • Przygotowanie wystąpień publicznych
 • Ortofonia
 • Integracja sensoryczna
 • Podstawy prawne zawodu logopedy

Blok stażowy obejmujący 217 h realizowany jest częściowo jako praktyka samodzielna uczestnika w miejscu zamieszkania oraz z udziałem opiekuna stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi (dotyczy kierunku ze zjazdami w Łodzi).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi | Hematoonkologia.pl

Korzyści

Studia Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej w poszukiwanym na rynku usług logopedycznych kierunku. Pogłębią oni i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

Studia  Neurologopedii zawierają pionierskie rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu tematyki neurologopedii  pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Dzięki temu można w procesie kształcenia  uwzględnić specyfikę zaburzeń mowy u dzieci, wraz z całą problematyka opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dyzartrii, autyzmu, mutyzmu, oligofrenii i mowy w zaburzeniach psychicznych. Uczestnicy poznają czynniki utrudniające rozwój mowy występujące np. w chorobach metabolizmu, alergii, bezdechach sennych itp.   

Kompleksowo również potraktowano neurologopedyczne zaburzenia mowy i wymowy pacjenta dorosłego: afazję, dysartrię i dysfonię.

Aby osiągnąć cel sama wiedza pozyskana w trakcie zajęć nie wystarczy. Dlatego staże naukowe stanowią 2/3 czasu studiów, a ich przebieg  oparty jest na przekazywaniu wiedzy, postawy, metodyki i doświadczenia zawodowego przez najlepszych specjalistów logopedów. Uczestnikom zapewniamy dostęp do placówek, w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej. Przypadki te są doskonale zdiagnozowane i udokumentowane, co pozwala zrozumieć złożoność problematyki. Część zajęć odbywa się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwalając na praktyczny poznanie anatomii, a ścisła współpraca z Instytutem Centrum  Zdrowia Matki Polki na szeroki dostęp do neurogennych zaburzeń mowy w przypadkach pediatrycznych.

Gwarantujemy naszym Uczestnikom rozwój zawodowy, zdobycie poszukiwanej specjalizacji oraz pogłębienie swojego doświadczenia zawodowego.

Czas trwania

2 semestry (406 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr n.med. Janusz Konopacki - koordynator i jednocześnie osoba odpowiedzialna za praktyczną realizację programu. dr n med. Janusz Konopacki jest  specjalistą neurologopedą, długoletni klinicysta, pracownik naukowy kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej oraz wykładowca  na kierunkach logopedii. Program studiów z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej został przygotowany merytorycznie i organizacyjnie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi specjalizacji neurologopedycznej.

Kadra

Wśród naszej kadry  m.in.:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Janiszewski – Absolwent Akademii Medycznej i Akademii  Muzycznej w Łodzi, doktorat z zakresu medycyny habilitacja z zakresu usprawniania medycznego. Autor licznych publikacji i prac badawczych z zakresu rehabilitacji, muzykoterapii i logo rytmiki.

 

dr n. med. Janusz Konopacki specjalista neurologopeda, wykładowca neurologopedii i propedeutyki logopedii na łódzkich uczelniach, autor skali oceny sprawności mowy ARZDS oraz publikacji z zakresu logopedii.

 

dr n. med. Marek Kiljański specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, Od 1999 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W 1988 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji Ruchowej. W 1997 r. w Poznaniu egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem z rehabilitacji ruchowej.

W 2007 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 1982 r. zorganizował dział rehabilitacji sanatorium Dziecka i Matki należącego do PPU „Uzdrowisko Wieniec”.

W 1995 r. w Zakładzie Rehabilitacji SPZOZ w Pabianicach – obecnie Pabianickie Centrum Medyczne. W latach 1989-1992 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Rehabilitacji, od 1993 r. funkcję koordynatora działu rehabilitacji, a od 2009 r. funkcję zastępcy kierownika Centrum Rehabilitacji oraz kierownika zakładu rehabilitacji PCM w Pabianicach. W 2000 r. zainicjował powstanie w SP ZOZ w Pabianicach punktu zaopatrzenia ortopedycznego. 

W latach 2005-2008 asystent na kierunku fizjoterapia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, a od 2008 r. adiunkt na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

Uczestniczy czynnie w kilkunastu międzynarodowych kongresach naukowych. Jest autorem i współautorem 27 publikacji, 9 podręczników akademickich, 2 rozdziałów w książkach, ponad 60 wystąpień naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Założył i wydawał „Biuletyn Oddziału Łódzkiego” PTF, zorganizował ponad 30 posiedzeń naukowych oddziału przy współpracy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, a także był organizatorem 19 kursów doskonalących dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów rehabilitacji, ortopedii i neurologii. Był inicjatorem i pomysłodawcą wydania kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Jest członkiem rady naukowej czasopism: „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Fizjoterapia Polska”, „Niepełnosprawność”, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”.

Bierze udział w wielu programach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Odznaczony przez Minister Zdrowia Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, a przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 

dr Maciek Kotecki – W 2005 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w Otorynolaryngologii, przygotowuje się do obrony Pracy Doktorskiej – promotor prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska. Zatrudniony w Klinice Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor prac zamieszczonych  w prasie fachowej. Autor wielu wystąpień w trakcie konferencji naukowych i szkoleń zawodowych.

Wykładowca w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

 

mgr Joanna Hima – specjalista logopeda. Poradnia Logopedyczna Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi im N. Barlickiego oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi wykładowca przedmiotów logopedycznych, kierownik PS Logopedii Ogólnej.

W 2001 r. ukończenie Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej przy Wydziale Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 r. ukończenie Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego praca dyplomowa realizowana na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi pod kierunkiem prof. Zofii Uzelac i prof. Barbary Panek. W 2001 r. staż w Centrum Profilaktyki Zaburzeń Głosu i Słuchu przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

W 2002 r. uczestnictwo w prezentacji metody Grotowskiego, prowadzonej przez prof. Teresę Nawrot (Theater Schule in Berlin) w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych. Udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach w kraju i zagranicą. Autorka i współautorka licznych artykułów w prasie fachowej i wystąpień naukowych z zakresu szeroko pojętej praktyki logopedycznej i neurologopedycznej.

W 2009 r. współautorka pozycji książkowej Podstawy rehabilitacji głosu, pod red. Prof. dr hab. n. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej a w 2010 r. współautorka książki Five Nations- Snapeschots of Deefnes pod red. Dr-a Harrisa (Irlandia).

Od 2004 r. wykładowca przedmiotów logopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (Wprowadzenie do logopedii, Wspomaganie rozwoju mowy, Wprowadzenie do zaburzeń mowy, Wstęp do logopedii, Emisja głosu)

Od 2005 do 2012 roku kierownik Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Od 2012 r. prowadzenie zajęć z zakresu emisji głosu dla słuchaczy Podyplomowego Studium Logopedii Medialnej z Logopedią Ogólną na Uniwersytecie Łódzkim.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów logopedycznych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!