Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji.  W trakcie studiów podyplomowych z matematyki, słuchacze zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Adresaci

Studia podyplomowe z Matematyki skierowane są do osób posiadających równocześnie:

 • dyplom magistra, inżyniera lub licencjata w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, w programie których występował co najmniej jeden przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej jednego  semestru,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint

Do adresatów studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej należą osoby, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na pracę w szkole jako nauczyciel matematyki.

W programie

W programie m.in.:

Moduł I  Elementy matematyki wyższej  

 • Wybrane elementy logiki i teorii mnogości
 • Elementy teorii liczb
 • Elementy algebry
 • Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
 • Geometria elementarna
 • Geometria analityczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka opisowa

Moduł II Dydaktyka matematyki

 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Praktyki w szkole
 • Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela matematyki

Moduł III Zintegrowanie kompetencji

 • Medodyka pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela

Seminarium dyplomowe

 

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej z elementami metodyki nauczania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się będą posiadali uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej w zreformowanym systemie edukacji.

Studia podyplomowe z matematyki dla nauczycieli pozowolą Ci rozwinąć umiejętności w zakresie:

 • znajomości technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
 • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
 • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
 • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
 • indywidualizacji pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • samodoskonalenia wiedzy matematycznej,
 • wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela matematyki
 • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.
Czas trwania

Studia trwają 3 semestry, 380 godzin dydaktycznych.

Opiekun merytoryczny

mgr Kinga Gałązka

Kadra

dr Bożena Szkopińska – jest starszym wykładowcą w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki w  Politechnice Łódzkiej. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego przy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Organizacji i Zarządzania PŁ. Jako adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego  prowadziła wykłady kursowe z różnych dziedzin matematyki, wykłady monograficzne oraz seminaria magisterskie. Wypromowała ponad dwudziestu  magistrantów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Jest recenzentem wielu prac magisterskich z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki. Jest autorką, współautorką wielu artykułów naukowych i dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych, multimedialnych do prowadzenia zajęć z matematyki.

dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska - doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki na poziomie liceum. Prowadziła zajęcia dla nauczycieli w ramach warsztatów prowadzonych na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym, prowadziła zajęcia z matematyki w szkole średniej we wszystkich poziomach klas. Uczestniczyła w szeregu projektach edukacyjnych, między inymi:  "E-pogotowie matematyczne", "E-podręczniki". Jest promotorem prac licencjackich oraz autorem artukułów dydaktycznych.

mgr Kinga Gałązka – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, wieloletnia nauczycielka matematyki, doradca metodyczny. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników szkolnych. Autorka innowacyjnych programów nauczania,  ponad 40 książek (podręczników, zbiorów zadań, zeszytów ćwiczeń, itp.), artykułów i materiałów dydaktycznych wspomagających proces kształcenia matematycznego na wszystkich etapach kształcenia. Zajmuje się między innymi holizmem w edukacji, pracą z uczniami zdolnymi i pracą z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki, szkolnym ocenianiem wspierającym. Prowadzi na terenie całej Polski zajęcia dla studentów, nauczycieli, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pokazujące niekonwencjonalne metody pracy  na zajęciach matematycznych.

Dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja
 • Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia odbywają się w systemie blended learning: 
 • 60 h praktyki (słuchacz organizuje praktyki we własnym zakresie)
 • 135 h zajęcia stacjonarne (po 2 zjazdy w semestrze),
 • 185 h aktywności prowadzone zdalnie za pomocą komputera na platformie e-learningowej.
 • Wszystkie materiały, informacje i  zadania, w części e-learningowej, będą zamieszczane za pośrednictwem portalu umieszczonego na serwerze bazującym na oprogramowaniu Moodle.
 • Zajęcia stacjonarne będą odbywały się 2 razy w semestrze w soboty i niedziele na terenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni