Mediacje społeczne i rodzinne

2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3200 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Wieluniu
ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
+48 43 843 45 14
wielun@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne jest zapoznanie absolwentów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, konfliktów, które występują w grupach rówieśniczych, szkołach, zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych. Studia dostarczają kompetencji i przygotowują uczestników do pracy w roli mediatora rodzinnego, społecznego. Studia przygotowują przyszłych mediatorów do prowadzenia mediacji rodzinnych, rozwodowych, małżeńskich oraz mediacji społecznych. 

Adresaci

Studia podyplomowe Mediacje społeczne i rodzinne realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie” i są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub poprawić swoje umiejętności mediacyjne. To studia podyplomowe dla osób, które chcą zawodowo zająć się mediacjami rodzinnymi oraz mediacjami społecznymi. W trakcie studiów odpowiemy na pytania dotyczące zawodu mediatora, wskażemy ścieżkę zawodową oraz odpowiemy na pytanie jak zostać mediatorem rodzinnym.

Zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników i inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

W programie

Program studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne:

 • Mediacje w polskim prawie rodzinnym, cywilnym, karnym
 • Psychologiczne aspekty kryzysu i konfliktu
 • Warsztat  komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Elementy systemowej teorii rodzin
 • Prawa i obowiązki mediatora
 • Organizacja mediacji z zastosowaniem specjalistycznych metod, technik
 • Zasady i strategie postępowania mediacyjnego
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
Korzyści

Studia podyplomowe Mediacje społeczne i rodzinne kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i obszarach związanych z wykonywaną przez siebie pracą.

W przypadku mediacji rodzinnych, uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące konfliktu między rodzicami, między rodzicami a dziećmi, a także dotyczące sporów majątkowych. Absolwent tego kierunku jak mediator, bierze czynny udział w naprawie relacji rodzinnych. Wykorzystuje umiejętności i narzędzia z zakresu mediacji rodzinnych, które zdobył w trakcie studiów. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Mediatorów POROZUMIENIE, pozwoli uczestnikom poznać praktyczną stronę mediacji rodzinnych i społecznych. 

Umiejętności nabyte w czasie studiów podyplomowych  mogą stanowić podstawę do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów sądowych. Najlepsi absolwenci zostaną zarekomendowani przez Uczelnię do Sądu Okręgowego w Łodzi. Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatem wydanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie” i AHE potwierdzającym zdobycie praktycznych kompetencji do pracy w zawodzie mediatora.

Czas trwania

2 semestry – 210 godzin

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów, w skład których wchodzą ćwiczenia praktyczne, analizy studiów przypadków i dyskusje w małych grupach. Celem jest zdobycie jak najszerszych umiejętności praktycznych.

Opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Wilski

Kadra

Wśród naszej kadry między innymi:

Witold Wencel – socjolog, filozof, socjoterapeuta, mediator, trener umiejętności mediacyjnych, prezes Stowarzyszenia Mediatorów POROZUMIENIE. Wieloletni praktyk – współpracuje z Sądami Okręgowymi oraz uczelniami w zakresie promocji wiedzy mediacyjnej.

Krzysztof Wilski – psycholog, specjalista resocjalizacji, socjoterapeuta, mediator, trener treningu i warsztatu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni praktyk jako wychowawca, psycholog, nauczycieli dyrektor pracujący z tzw. trudną młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Doświadczony w szkoleniach pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz studentów.

Anna Stefaniak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – SNPPTP. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia w Warszawie, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie oraz kurs mediatorów. Aktualnie jest w trakcie Podyplomowego Kursu Psychoterapii, który jest akredytowany przez SNPPTP oraz Całościowego szkolenia z Terapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Psycholog praktyk pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, MOPS w Łodzi, doświadczona w prowadzeniu warsztatów i szkoleń.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie”.

Stowarzyszenie Mediatorów Porozumienie w Łodzi - Home | Facebook

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek