2 semestry /4 200 PLN / kontroler-finansowyPłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym z ukierunkowaniem na obszar finansów.

W programie

W programie:

 • wprowadzenie do tematyki kontroli
 • standardy w zakresie kontroli
 • metodyka przeprowadzania kontroli
 • rachunkowość finansowa
 • podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • podstawy prawa podatkowego
 • rachunkowość podatkowa
 • podstawa pracy spółek
 • podstawy prawa zamówień publicznych
 • metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej
 • kontrola państwowa – rodzaje, zasady, metodyka
 • kontrola finansowa
 • kontrola systemów informatycznych
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie "Kontroler finansowy"

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

Magdalena Burda – prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w spółce realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Kadra

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni