3 semestry /2 700 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 10 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia mają na celu przygotowanie uczestników do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Adresaci

Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami studiów jest przede wszystkim kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

W programie

W programie między innymi:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
 • psychologia rozwojowa małego dziecka
 • medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka
 • wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawne
 • dziecko upośledzone umysłowo, dziecko niepełnosprawne ruchowo, dziecko słabowidzące i niewidome, dziecko słabosłyszące i niesłyszące, dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka, dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – diagnoza, metody wspierania rozwoju
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zasady współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Kadra

Wybitni i doświadczeni eksperci – nauczyciele akademiccy oraz praktycy, w tym pedagodzy i psychologowie, logopedzi, specjaliści z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia