REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora - prof. nadzw. dr hab. n med. Waldemara Wierzby.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach losowych (Dz.U. 2018.165) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.

2. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: przeniesienie dokumentów z semestru zimowego 2019/2020 na semestr letni 2019/2020.

Osoby które złożyły dokumenty w semestrze zimowym i nie rozpoczęły kształcenia (kierunek nie został uruchomiony lub inne powody) za skuteczne zapisanie się na studia podyplomowe (rozumiane jako złożenie dokumentów i podpisanie umowy) w sem letnim 2019/2020 w terminie do 29 lutego 2020 utrzymują zniżki przyznane im w sem. zimowym 2019/2020.

C: PROMOCJA DLA FIRM/INSTYTUCJI - w całym okresie trwania rekrutacji na sem. letnim 2019/2020.

 • firma / instytucja wysyłająca 2-5 pracowników -10 % zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,
 • firma / instytucja wysyłająca 6-12 pracowników -15% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,
 • firma / instytucja wysyłająca 13 i więcej pracowników -20% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika.

D: udzieleniu 100% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które wylicytowały VOUCHER rabatowy w ramach 28. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ; PROMOCJE A-D NIE DOTYCZĄ ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

3. REKLAMACJE I SKARGI:

 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek