KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 164 godziny
*zajęcia praktyczne – 196 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
26 listopada 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz realizacja opieki pielęgniarskiej w zakresie czynności:
2. Doradzanie przewlekle choremu z ograniczoną sprawnością ruchową i jego rodzinie oraz opiekunom w zakresie postępowania pielęgnacyjno-opiekuńczego i przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji.
3. Ocena sprawności funkcjonalnej podopiecznych w starszym wieku z wykorzystaniem Całościowej Oceny Geriatrycznej.  
4. Pielęgnacja przewlekle chorego z nietrzymaniem moczu.
5. Ocena ryzyka odleżyn, klasyfikacja i pielęgnacja odleżyn u przewlekle chorych.
6. Edukacja przewlekle chorego na cukrzycę w zakresie samokontroli, samoopieki i samopielęgnacji.
7. Pielęgnacja i opatrywanie stopy cukrzycowej.
8. Formułowanie zaleceń dotyczących wykorzystania sprzętu i urządzeń umożliwiających chorym przewlekle samoobsługę i lokomocję.
9. Obsługa respiratora, wykorzystanie worka samorozprężalnego oraz wykorzystanie źródła tlenu (koncentrator tlenu, instalacja centralna) u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.
10. Pielęgnacja przewlekle chorego oraz mechanicznie wentylowanego i w stanie apalicznym z założoną rurką tracheotomijną.
11. Wykonywanie badania przezskórnego oznaczania wysycenia krwi włośniczkowej tlenem za pomocą pulsoksymetru u pacjentów przewlekle mechanicznie wentylowanych i interpretacja wyników.
12. Karmienie chorego przewlekle oraz mechanicznie wentylowanego i/lub w stanie apalicznym drogą dojelitową przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię lub PEG.  
13. Pielęgnacja dostępu żywieniowego żylnego: centralnego i obwodowego u pacjentów przewlekle chorych oraz mechanicznie wentylowanych i w stanie apalicznym.
14. Ocena sprawności funkcjonalnej przewlekle chorego i niepełnosprawnego w procesie rehabilitacji.
15. Prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających w ramach gimnastyki przyłóżkowej.
16. Dobór i przeprowadzaniećwiczeń oddechowych, wykorzystanie elementów masażu oraz metod relaksacyjnych u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
17. Stosowanie metod terapii zajęciowej na poziomie podstawowym oraz przeprowadzanie treningu umiejętności samoobsługi u pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
18. Doradzanie rodzinie i bliskim pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego w zakresie elementarnej rehabilitacji chorego w warunkach domowych.
19. Świadczenie poradnictwa w zakresie poprawy warunków adaptacji osoby z upośledzeniem umysłowym do życia w społeczeństwie oraz korzystania z form rehabilitacji leczniczej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej.
20. Realizacja czynności w ramach profilaktyki i terapii zaburzeń psychicznych i uzależnień.
21. Psychoedukacja chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin i opiekunów.
22. W przypadkach uzasadnionych prawnie decydowanie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i nadzorowanie jego wykonania.
23. Ocena i dokumentowanie bólu przewlekłego oraz podejmowanie działań w celu złagodzenia bólu.
24. Pielęgnacja dostępów naczyniowych dożylnych, podskórnych, zewnątrzoponowych oraz portów donaczyniowych u pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz w terminalnym okresie choroby.
25. Obserwacja i pielęgnowanie owrzodzeń nowotworowych, ran i przetok u chorych przewlekle z niepomyślnym rokowaniem, dobór sprzętu i środków pielęgnacyjnych.
26. Pielęgnowanie wyłonionych stomii – w tym: tracheostomii, gastrostomii, kolostomii, ileostomii, nefrotomii, urostomii oraz cewnika nadłonowego; oraz zaopatrywanie przetok u pacjentów nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie choroby.
27. Ocena jakości życia przewlekle i nieuleczalnie chorego i podnoszenie skutecznościdziałań na rzecz poprawy jakości życia pacjentów powierzonych długoterminowej opiece pielęgniarskiej.

Dolny pasek