ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin 2790 zł / uczestnik

 

Szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego,
które w codziennej pracy korzystają  z danych finansowych i podejmują decyzje na ich podstawie. 

Dzisiejszy świat opiera się na danych. Dane finansowe, zasady i specjalistyczne nazewnictwo jest często przeszkodą w zrozumieniu otaczającego nas świata i w komunikacji z innymi działami. Nasze szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają  z danych finansowych i podejmują decyzje na ich podstawie.  

Na tym kursie poznasz także podstawowe pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości, które pomogą  aktywnie uczestniczyć w rozwoju Twojej organizacji i sprawnie komunikować się z działami finansowymi.

Po ukończeniu tego kursu uzyskasz ogólną wiedzę finansową i zrozumienie wpływu swoich decyzji poza własnym obszarem funkcjonalnym.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik pozna istotę i strukturę sprawozdań finansowych
  • Nabędzie umiejętności posługiwania się podstawową terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i kontrolingu, co ułatwi komunikację z działami finansowymi
  • Zrozumie podstawowe mechanizmy finansowe występujące
  • w przedsiębiorstwach
  • Zrozumie wpływ działań biznesowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz na sprawozdanie finansowe
  • Nabędzie umiejętności wyciągania wniosków z danych znajdujących się
  • w sprawozdaniu finansowym
Tematyka kursu: 

I. Znaczenie finansów, rachunkowości i kontrolingu dla firmy
i wpływ na życie codzienne działów niefinansowych
Różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb
Odbiorcy informacji z rachunkowości i ich potrzeby

II. Sprawozdanie finansowe – cele, znaczenie i struktura
Istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz cashflow
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia

III. Sprawozdanie finansowe – dostępne w nim informacje
a ich przydatność dla użytkowników
Czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych/ wstęp do czytania
sprawozdań finansowych
Jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co on nie finansiście

IV. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
Analiza pionowa i pozioma
Wskaźniki płynności
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki sprawności działania - analiza cyklu obrotowego oraz rotacji
Pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki

V. Case study – praca ze sprawozdaniem finansowym i zastosowanie
zdobytej wiedzy w praktyce

VI. Budżetowanie i planowanie finansowe  z punktu widzenia działu
niefinansowego
Jak zaplanować działania i budżet działu
Jak uwzględnić niewiadome

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek