Oligofrenopedagogika - Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

W programie

Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika obejmuje zagadnienia związane z:

 • koncepcjami edukacji osób z upośledzeniem umysłowym (słuchacz stosuje je w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej);
 • diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów o obniżonej, w różnym stopniu, sprawności intelektualnej;
 • metodami i technikami wspierającymi rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu;
 • zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psycho – społecznym swoich uczniów oraz wyborem metod i form pracy.

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w Standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012).

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki pozwoli na:

 • uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stopniach głębokości – w placówkach i szkołach specjalnych oraz w oddziałach integracyjnych szkół masowych,
 • uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in.
Czas trwania

3 semestry – 345 godzin (w tym 65 h zajęć praktycznych i wizyt studyjnych w placówkach) + 55 godzin praktyk samodzielnych słuchacza

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

mgr Janina Bucka

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

mgr Renata Kosińska-Graf – oligofrenopedagog, logopeda, ekspert MEN ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczony i czynny oligofrenopedagog.

mgr Elżbieta Cieślak – pedagog, oligofrenopedagog, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w obszarze kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, biegła znajomość prawa oświatowego w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi doświadczony oligofrenopedagog, głównie w kontekście pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Anna Tomaszewska – tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących, bogate doświadczenie edukatorskie, doświadczony i czynny tyflopedagog.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni