2 semestry /4 000 PLN / zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacji-studia-podyplomowe-linePłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
68% On-Line
32% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3-4
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

 • Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.
Adresaci

Pracownicy sektora prywatnego i publicznego, zainteresowani wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, potencjalni menedżerowie ryzyka oraz kadra zarządzająca, a także osoby pragnące uzyskać nowy zawód na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego w różnych branżach (np. praca w przedsiębiorstwie, potem np. praca w banku, kilka certyfikatów, własna działalność).

W programie

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Podstawy zarządzania poprzez cele
 • Otoczenie prawne organizacji
 • Finansowe aspekty w działaniu organizacji i rachunkowość zarządcza
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie procesami, optymalizacja procesów w organizacji, analiza przedwdrożeniowa
 • Rola kontroli i audytu wewnętrznego w organizacji – model COSO
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji  - podstawy, modele
 • Definiowanie ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji i w grupie kapitałowej
 • Elementy składowe systemu ZR, analiza modelu biznesowego
 • Dokumentacja zarządzania ryzykiem, monitoring, sprawozdawczość i raportowanie
 • Zarządzanie ryzykiem, a audyt wewnętrzny
 • Wybrane metody i techniki oceny ryzyka, w tym zaawansowane techniki obliczeniowe
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego
 • Ryzyko operacyjne w instytucji finansowej w oparciu o przepisy branżowe, w tym ryzyko kredytowe, walutowe i płynności
 • Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej
 • Zarządzanie ryzykiem, a KRI – warsztat praktyczny
 • Ryzyko w projekcie
 • Ryzyko rynkowe
 • Zarządzanie ryzykiem, a zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia
 • Seminarium dyplomowe
 

 

Korzyści

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • definiować i kwantyfikować cele strategiczne i operacyjne;
 • identyfikować procesy i kluczowe zasoby;
 • identyfikować i definiować ryzyko w przedsiębiorstwie (organizacjach);
 • analizować ryzyko w przedsiębiorstwie (organizacjach);
 • szacować prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia ryzyka;
 • oceniać skuteczność środków kontroli;
 • określać apetyt na ryzyko ryzyka oraz konstruować zestawy kryteriów i skal oceny ryzyka;
 • monitorować, raportować i posługiwać się zaawansowanymi metodami analizy ryzyka.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie "Manager ds. zarządzania ryzykiem/ Risk Manager"

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

Opiekunowie studiów z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Ireneusz Jabłoński – członek Zarządu PIKW

Anna Słodczyk – certyfikowany risk manager

Kadra

Certyfikowani menedżerowie ryzyka (m.in.Anna Słodczyk), audytorzy wewnętrzni, praktycy (m.in.Rafał Krzemień), biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych (m.in. Ewa Maszer), specjaliści branżowi (m.in.Janusz Czauderna).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni