KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki  pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 438 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
*zajęcia praktyczne – 238 godzin.

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
26 listopada 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Szacowanie ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego u indywidualnych osób. 
2. Ocena nasilenia bólu wieńcowego serca za pomocą skali i udział w działaniach terapeutycznych.
3. Defibrylacja zautomatyzowana lub ręczna na podstawie EKG.
4. Wykonanie próby Valsalvy u pacjenta z częstoskurczem nadkomorowym.
5. Monitorowanie parametrów hemodynamicznych i biochemicznych u pacjenta z chorobą serca.
6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu koronarografii i angioplastyki wieńcowej i opieka nad pacjentem.
7. Przygotowanie pacjenta do implantacji stymulatora, czasowej elektrody do stymulacji serca i opieka nad pacjentem.
8. Przygotowanie pacjenta do kardiowersji elektrycznej i opieka nad pacjentem.
9. Przygotowanie pacjenta do zabiegu ablacji i opieka nad pacjentem.
10. Prowadzenie aktywizacji chorych z chorobą serca z wykorzystaniem elementów terapii ruchowej.
11. Edukacja chorego i rodziny w zakresie modyfikacji klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
12. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
13. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC.  
14. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
15. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej.
16. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos bez użycia środków zwiotczających mięśnie.  
17. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
18. Stosowanie tlenoterapii biernej.
19. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
20. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.  
21. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.  
22. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą, doustną i wziewną przy użyciu gotowego zestawu.

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b)nie dotyczą pielęgniarek, które:
są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Dolny pasek