KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców/opiekunów.

 

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 187 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 47 godzin
*zajęcia praktyczne – 140 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
03 grudnia 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Cena: 
750 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Ocena i monitorowanie bólu oraz wybranych objawów u przewlekle chorego dziecka objętego opieką hospicjum domowego.
2. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (doustną/dożołądkową, doodbytniczą, przezskórną, dożylną, podskórną, domięśniową, wziewną) leków łagodzących dokuczliwe objawy choroby u dzieci objętych opieką paliatywną.
3. Doraźne modyfikowanie dawek leków stosowanych w celu łagodzenia objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego – po konsultacji z lekarzem.
4. Doraźne modyfikowanie dawek leków przeciwbólowych w zależności od stanudziecka i kontroli bólu – po konsultacji z lekarzem.
5. Pielęgnowanie dziecka z centralnym dostępem dożylnym, typu: Broviac, Groshong, port naczyniowy.
6. Zakładanie wkłucia podskórnego i pielęgnowanie dziecka z wkłuciem podskórnym.
7. Pielęgnowanie dziecka z PEG oraz przetokami: ileostomią i kolostomią.
8. Obsługa pomp infuzyjnych strzykawkowych i perystaltycznych, pompy PCA.
9. Opatrywanie odleżyn i innych zmian skórnych.
10. Przygotowanie rodziców do opieki nad dzieckiem w schyłkowym okresie życia, podejmowanej w warunkach domowych.
11. Całościowa ocena potrzeb chorego dziecka i jego rodziny w domowej opiece paliatywnej.
12. Planowanie, wspólnie z interdyscyplinarnym zespołem hospicjum, indywidualnego procesu pielęgnowania i leczenia dziecka w schyłkowym okresie choroby oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem i jego rodziną zgodnie z procesem pielęgnowania wraz z oceną realizacji podjętych działań.

Dolny pasek