KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 415 godzin
*zajęcia praktyczne – 385 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
12 marca 2022r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych (czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych) występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników.
2. Rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem.
3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników.
4. Opracowywanie analiz dotyczących stanu zdrowia pracowników.
5. Projektowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w miejscu pracy.
6. Planowanie i wykonywanie szczepień ochronnych osób zawodowo narażonych na czynniki biologiczne.
7. Wykonywanie badań i pomiarów niezbędnych w procesie orzekania lekarskiego o zdolności do pracy tj.: badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barwnego i stereoskopowego przy użyciu tablic i testów przesiewowych, badanie audiometryczne.
8. Wykonywanie w porozumieniu z lekarzem specjalistycznych badań związanych z orzecznictwem chorób zawodowych, tj.: palestezjometria i próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie audiometryczne, testy naskórnemetodą płatkową.
9. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
10. Udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
11. Informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.
12. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka.
13. Tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej.
14. Wykonywanie kontroli świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w podstawowych jednostkach medycyny pracy.

Dodatkowe informacje: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

Warunek, o którym mowa w ppkt a) nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Dolny pasek