Wszystkie kursy i specjalizacje medyczne prowadzimy w trybie stacjonarnym od 01 lipca 2023 r.

Wejście w życie, w dniu 01 lipca 2023 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego , zniosło możliwość prowadzenia kształcenia, w sposób określony w art. 78 ust.6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz.2407 z późn. zm.), czyli w trybie on-line. Dlatego wszystkie kursy i specjalizacje prowadzimy w trybie stacjonarnym.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi poza ofertą studiów podyplomowych posiada także kursy i specjalizacje z zakresu medycyny.

Oferta skierowana jest do pielęgniarek i położnych.
Nasze szkolenia dają możliwość doskonalenia umiejętności, a także nabywania nowych kwalifikacji. Prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy przekazują wiedzę w formie przyswajalnej dla uczestników.

Anna Marzec
Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź 90-212, ul. Sterlinga 26, pokój K019
tel.: (+48) 42 29-95-638
kursymedyczne@ahe.lodz.pl

 

Endoskopia dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Materiały dla uczestników

31 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Materiały dla uczestników

23 listopada 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Materiały dla uczestników

16 listopada 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej
Leczenie ran dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej
Leczenie ran dla położnych

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Sprawowanie opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

do 2 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Materiały dla uczestników

03 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Materiały dla uczestników

30 listopada 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, dopełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 
*rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
*edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
*współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do:
- samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
- pełnienia roli lidera;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
- oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
- uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:
- samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
- pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Materiały dla uczestników

07 września 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej
Szczepienia ochronne dla położnych

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- szczepień ochronnych noworodków
- szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji  składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Materiały dla uczestników

03 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej