Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 500 godzin
*zajęcia praktyczne – 350 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z  akresu  badania  fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Czas trwania
15 - 17 miesięcy
Cena

3700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Kierowanie na badania diagnostyczne i pobieranie materiału do badań diagnostycznych.
 2. Kierowanie na badania lub pobieranie materiałów bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny).
 3. Wykonywanie u dzieci badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy.
 4. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
 5. Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych.
 6. Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych.
 7. Wykonywanie czynności ratunkowych, do których uprawnia ukończony kurs specjalistyczny RKO.
 8. Ocenianie świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji).
 9. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 10. Sprawowanie kompleksowej opieki i pielęgnacji nad pacjentem w środowisku domowym.
 11. Kierowanie zespołem sprawującym opiekę nad pacjentem w środowisku domowym.
 12. Uczestniczenie w zespołach interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
Oceń kurs/szkolenie
4.6
Średnia ocena: 4.6 (Liczba ocen: 5)