Dodane przez mbielski -
Cel

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 200 godzin
*zajęcia praktyczne – 245 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Czas trwania
4 miesiące
Cena

1450 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu

1. Współuczestniczenie w różnych typach znieczulenia do zabiegów operacyjnych i ocena jego poziomu z zachowaniem ciągłości, analiza parametrów życiowych i danych zarejestrowanych przyrządowo oraz metodami fizykalnymi.
2. Monitorowanie przebiegu znieczulenia i podejmowanie interwencji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń z wykorzystaniem dostępnych środków.
3. Współuczestniczenie w różnych typach znieczulenia w pediatrii do zabiegów operacyjnych i ocena jego poziomu z zachowaniem ciągłości, analiza parametrów życiowych i danych zarejestrowanych przyrządowo oraz metodami fizykalnymi.
4. Monitorowanie przebiegu znieczulenia u dziecka i podejmowanie interwencji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń z wykorzystaniem dostępnych środków.
5. Monitorowanie, dokumentowanie i interpretowanie parametrów życiowych pacjentów w intensywnej terapii.
6. Ocena w sposób ciągły stanu pacjenta z wykorzystaniem elementów badania fizykalnego i rejestrowanie parametrów w indywidualnej dokumentacji medycznej.
7. Prowadzenie terapii pacjenta w systemie całodobowym zgodnie z planem leczenia i dokumentowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
8. Monitorowanie dokumentów i interpretowanie parametrów życiowych pediatrycznych pacjentów w intensywnej terapii.
9. Ocena w sposób ciągły stanu pacjenta pediatrycznego z wykorzystaniem elementówbadania fizykalnego i rejestrowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej.
10. Prowadzenie terapii pacjenta pediatrycznegow systemie całodobowym zgodnie z planem leczenia i dokumentowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej pediatrycznego pacjenta.
11. Prowadzenie nadzoru pielęgniarskiego nad pacjentem, u którego jest prowadzona terapia bólu różnymi technikami w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.
12. Realizowanie procedury analgezji pooperacyjnej i prowadzenie terapii zgodnie ze zleceniami i kartą leczenia bólu.
13. Wykorzystanie różnych technik podawania leków, również przez cewnik zaimplantowany do przestrzeni zewnątrzoponowej, jak i w okolice nerwów i splotów nerwowych w terapii bólu pooperacyjnego.
14. Ocena poziomu natężenia bólu (za pomocą wybranych skal oceny bólu) u pacjentów z bólem pooperacyjnym z zachowaniem ciągłości leczenia.
15. Przygotowanie roztworów leków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarskim oraz ich podawanie z wykorzystaniem różnych dróg podawania (również zewnątrzoponowo).
16. Dokumentowanie podanych leków w terapii bólu, zgodnie z planem leczenia przeciwbólowego i kartą leczenia bólu.
17. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
18. Ułożenie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń.
19. Podejmowanie i prowadzenie podstawowej i zaawansowaną resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.
20. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.  
21. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej.
22. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos bez użycia środków zwiotczających mięśnie.
23. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
24. Stosowanie tlenoterapii biernej.
25. Wspomaganie oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
26. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.  
27. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
28. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG.
29. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego.
30. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
31. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
32. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
33. Podanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą, doustną i wziewną przy użyciu gotowego zestawu.
34. Oznaczenie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej.
35. Zaopatrzenie ran.
36. Tamowanie krwotoku.
37. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.  
38. Odebranie porodu w warunkach przedszpitalnych.
39. Prowadzenie segregacji medycznej.
40. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.

 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
    
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).