KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji  składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 50 godzin
*zajęcia praktyczne – 58 godzin

Czas trwania: 
do 3 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
30 września 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Cena: 
500 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.
2. Ocena jakości zapisu EKG pod względem technicznym.  
3. Interpretacja prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Różnicowanie podstawowych stanów oraz nieprawidłowości  w zapisie EKG:                                                 
- zaburzenia rytmu oraz przewodzenia,
- niedokrwienie i martwica  mięśnia sercowego,
- ocena rytmu ze stymulatora,
- zaburzenia elektrolitowe,
- wpływ wybranych leków na zapis EKG.                                                                                                             
5. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.          
6. Przygotowanie pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego.
7. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.    
8. Ocena zapisu EKG na monitorze.

Dolny pasek