Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 475 godzin
*zajęcia praktyczne – 365 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, położnictwa począwszy od naboru 2012/2013

Czas trwania
15 - 17 miesięcy
Cena

3700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Monitorowanie stanu zdrowia oraz rozwoju noworodka zdrowego, przedwcześnie urodzonego i chorego z wykorzystaniem obowiązujących skal (Dubowitz, Ballarda, Brazeltona, Apgar, Amiel-Tison) i siatek centylowych.
 2. Edukacja położnicy w zakresie karmienia naturalnego i przystawianie dziecka do piersi w sytuacjach utrudniających karmienie ze strony matki, bądź noworodka.
 3. Ocena charakteru, natężenia i lokalizacji doznań bólowych za pomocą dostępnych narzędzi do oceny bólu.
 4. Realizacja i dokumentowanie procesu pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego i wymagającego intensywnego nadzoru.
 5. Edukacja rodziców w zakresie pielęgnacji dziecka z chorobą przewlekłą lub urazem okołoporodowym.
 6. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał, pot, wymazy bakteriologiczne).
 7. Wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonego przez zespół terapeutyczny planu leczenia oraz ocenianie skuteczności terapeutycznej i rozpoznawanie skutków ubocznych realizowanego leczenia farmakologicznego.
 8. Przygotowanie i podawanie leków różnymi drogami.
 9. Wykorzystywanie różnych sposobów żywienia  noworodka zdrowego i  chorego, dobór metod karmienia noworodka chorego w zależności od stopnia dojrzałości i stanu klinicznego.
 10. Zapobieganie powikłaniom w przebiegu leczenia chirurgicznego i pielęgnowania noworodka poprzez podejmowanie stosownych działań zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami postępowania w tym zakresie.
 11. Przygotowanie noworodka do operacji i transportu na blok operacyjny.
 12. Sprawowanie opieki pooperacyjnej nad noworodkiem zgodnie z przyjętymi w oddziale procedurami (obserwacja, toaleta ciała, toaleta drzewa oskrzelowego, zmiana opatrunków, zmiana pozycji, zdjęcie szwów, toaleta rany pooperacyjnej).
 13. Zapobieganie i rozpoznawanie powikłań w przebiegu leczenia chirurgicznego i pielęgnowania noworodka poprzez podejmowanie stosownych działań zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami postępowania w tym zakresie.
 14. Stosowanie stymulacji dotykowej – masażu noworodka oraz wykorzystywanie w opiece założeń programu wczesnej stymulacji rozwojowej, stosowanie metody Kangura.
 15. Wykonywanie toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej.
 16. Wykonywanie szczepień ochronnych (BCG i WZW) u noworodków zdrowych i przedwcześnie urodzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 17. Przygotowanie noworodka w różnym stanie zdrowia do badań diagnostycznych i zabiegów (badania radiologiczne, cewnikowanie naczyń pępowinowych, nakłucie jamy opłucnej, fototerapia).
 18. Przygotowanie noworodka przedwcześnie urodzonego/chorego i w stanie zagrożenia życia do transportu.
 19. Sprawowanie opieki nad noworodkiem wymagającym wsparcia oddechowego, wentylacji konwencjonalnej lub oscylacyjnej, z uwzględnieniem specyfiki wentylacji z użyciem tlenku azotu.
 20. Wykonanie wentylacji z użyciem maski twarzowej i worka oddechowego*, założenie rurki ustno-gardłowej i wykonanie pośredniego masażu serca u noworodka w stanach zagrożenia życia.
 21. Współuczestniczenie w projektowaniu regulacji etyczno-deontologicznych w neonatologii.
 22. Wdrażanie i realizowanie programów mających na celu zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków.
 23. Prowadzenie wczesnej stymulacji rozwojowej noworodka przedwcześnie urodzonego/chorego.
 24. Współpraca z rodziną i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych.
 25. Opracowywanie procedur wysokospecjalistycznych zabiegów pielęgniarskich wykonywanych u noworodka chorego i w stanach zagrożenia życia.
 26. Monitorowanie jakości opieki nad noworodkiem i tworzenie standardów opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym.
Oceń kurs/szkolenie
4.6
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 11)