Dodane przez mbielski -
Cel

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:
- samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
- pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
- oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
- uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 812 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 490 godzin
*zajęcia praktyczne – 322 godziny

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Czas trwania
15 - 17 miesięcy
Cena

3700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia.  
 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci na podstawie wytycznych ILCOR.
 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.  
 5. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej i innego dostępnego sprzętu do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych, konikopunkcji.
 6. Wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.  
 7. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.  
 8. Stosowanie tlenoterapii biernej.
 9. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.  
 10. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.  
 11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 12. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie zapisu EKG z defibrylatora/monitora.
 13. Wykonanie EKG z teletransmisją.  
 14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.  
 15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi.
 16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.  
 17. Wykonanie dojścia doszpikowego.  
 18. Podawanie leków drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną i wziewną.  
 19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 20. Pobranie krwi tętniczej w sytuacji założonego dostępu tętniczego.
 21. Oznaczenie poziomu parametrów krytycznych, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej, tętniczej, żylnej z użyciem dostępnego sprzętu (glukometru, analizatora parametrów krytycznych) oraz interpretacja uzyskanych wyników.
 22. Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego badania fizykalnego, analizy i interpretacji badań diagnostycznych oraz monitorowania funkcji i parametrów życiowych i podjęcie działań ratunkowo-terapeutyczno-pielęgnacyjnych.
 23. Ocena efektywności podejmowanych czynności ratunkowo-terapeutyczno-pielęgnacyjnych.
 24. Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków z użyciem dopuszczonego do obrotu sprzętu i środków medycznych.  
 25. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.  
 26. Odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
 27. Prowadzenie segregacji medycznej w SOR i postępowaniu przedszpitalnym.
 28. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
 29. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
 30. Kierowanie zespołem ratownictwa medycznego.  
 31. Prowadzenie szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla różnych grup odbiorców.
 32. Nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony personelu w jednostkach ratownictwa medycznego.
 33. Podawanie samodzielnie bez zlecenia lekarskiego doraźnie w nagłych wypadkach leków określonych w przepisach Ministerstwa Zdrowia z tego zakresu.
Oceń kurs/szkolenie
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 9)