KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 63 godziny
*zajęcia praktyczne – 70 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
03 września 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Cena: 
700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Planowanie i realizacja opieki nad pacjentem poddawanym procedurze endoskopowej.
2. Przygotowywanie aparatury i dodatkowego instrumentarium do procedur endoskopowych.
3. Asystowanie do diagnostycznych i terapeutycznych procedur endoskopowych.    
4. Dekontaminacja aparatury i sprzętu wielorazowego.
5. Zabezpieczanie i utrwalanie materiału pobranego od pacjenta do badań mikrobiologicznych, cytologicznych i histopatologicznych.  
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej.      
7. Współuczestniczenie w elektronicznej archiwizacji danych w celach naukowych.  
8. Edukacja chorego i rodziny w zakresie przygotowywania się do badań i zabiegów endoskopowych.   
9. Zapobieganie powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi.  
10. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z pracą w pracowni endoskopii.

Dolny pasek