Kształcenie na studiach podyplomowych realizowanych w formule weekendowej odbywa się zazwyczaj co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zjazdy organizowane są w siedzibie Uczelni, lub w przypadku zajęć praktycznych w licznych instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nasza metodyka kształcenia zakłada przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych, personalnych i zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Formuła zajęć zakłada przede wszystkim pracę metodą warsztatów, projektów, wizyt studyjnych oraz case studies. Dzięki temu słuchacze rozwijają nie tylko swoją wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje które mogą wykorzystywać w praktyce.

 

Zobacz studia online Zobacz studia hybrydowe

 

 • Weekendowe
Kierunek o profilu doskonalącym. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, a także sposobach promowania i upowszechniania kultury.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny przygotowują i zaznajamiają z zagadnieniami dotyczącymi problemów współczesnych rodzin. Absolwenci będą w stanie wspierać rodziny w przezwyciężaniu wszelkich trudności, korzystając z dostępnych środków oraz instytucji państwowych.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze coacha, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wychodzące z choroby, będące w terapii, wychodzące z uzależnień, a także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Online
Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicz
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia mają charakter unikatowy: z jednej strony - pozwalają uczestnikom rozwinąć własne kompetencje: twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, z drugiej strony zaś przygotowują uczestników do projektowania i realizacji zajęć edukacyjnych opartych na dydaktyce kr
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia podyplomowe na kierunku Mediacje kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego, który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i ob
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Odkryj z nami wewnętrzne powołanie – stań się mediatorem!
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie programowania będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z programowania dla dzieci ze szkół podstawowych.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori oraz metodyką pracy w systemie pedagogicznym Montessori w przedszkolu i szkole (klasy 1 – 3).
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Absolwent studiów podyplomowych Programowanie i bazy danych uzyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki z ukierunkowaniem na programowanie i zarządzanie systemami baz danych.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji, poznanie potrzeb seniorów i umiejętność ich diagnozowania.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną dotyczącą problemów dzieci i młodzieży oparte o kontekst najnowszych osiągnięć w dziedzinie współczesnej pedagogiki i psychologii.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:
Sprawdź więcej