Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia mają charakter unikatowy: z jednej strony - pozwalają uczestnikom rozwinąć własne kompetencje: twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, z drugiej strony zaś przygotowują uczestników do projektowania i realizacji zajęć edukacyjnych opartych na dydaktyce kreatywności.

Mapa edukacji ramach studiów opiera się na trzech modułach. Są to:

 • Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych
 • Rozwój kompetencji kreatywnych nauczyciela
 • Metodyka prowadzenia zajęć rozwijających kreatywność.
Dla kogo?

Na studia zapraszamy nauczycieli, pedagogów, szkoleniowców, trenerów, instruktorów zajęć edukacyjnych, którzy są zainteresowani rozwinięciem osobistych kompetencji twórczych oraz poznaniem możliwości i sposobów wspierania zdolności twórczych uczniów / uczestników zajęć edukacyjnych.

Program kształcenia

MODUŁ 1.

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH - 80 h

Moduł ten pozwala rozwijać kluczowe umiejętności pozwalające na prowadzenie aktywnej i skutecznej pracy z grupą. Moduł rozpoczyna się warsztatem integracji i komunikacji, podczas którego poznajesz grupę słuchaczy i doskonalisz swoje umiejętności związane z komunikowaniem się. Kolejny element stanowi trening interpersonalny - jest to głębokie doświadczenie, dzięki któremu uczysz się rozumieć własne zachowania oraz zachowania innych ludzi. Tu uczysz się i trenujesz umiejętność wyrażania myśli i uczuć oraz doskonalisz zdolność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Po 60 godzinach warsztatu i treningu, wyposażony w kluczowe umiejętności i kompetencje związane z Twoim rozwojem osobistym, weźmiesz udział w warsztacie, na którym udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie wspierania interpersonalnych umiejętności uczniów.

Przedmioty realizowane w module 1.:

 • warsztat integracji i komunikacji
 • trening interpersonalny
 • warsztat rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych ucznia

MODUŁ 2.

ROZWÓJ KOMPETENCJI KREATYWNYCH NAUCZYCIELA - 65 h

Udział w zajęciach modułu drugiego pozwoli Ci zapoznać się z podstawą wiedzy na temat kreatywności i jej uwarunkowań podmiotowych i społecznych, poznasz źródła i mechanizmy podmiotowej postawy w sytuacjach codziennego działania i rozwiązywania problemów. Na zajęciach treningowych rozwiniesz własną postawę twórczą oraz zdolność twórczego myślenia. W praktyczny sposób zapoznasz się także z czynnikami warunkującymi twórcze zachowania dzieci i młodzieży.

Przedmioty realizowane w module 2.:

 • postawy kreatywności
 • logika kreatywności
 • kreatywny rozwój podmiotu
 • trening kreatywności
 • ekspresja i kreatywność dzieci i młodzieży

MODUŁ 3.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ - 95 h + 60 h praktyk

Zajęcia zrealizowane w module trzecim umożliwią Ci nabycie umiejętności stymulowania twórczej postawy oraz zdolności twórczego myślenia u Twoich uczniów. Zapoznasz się z założeniami psychodydaktyki twórczości, a także poznasz techniki i narzędzia pracy z jednostką i grupą, które możesz wykorzystać zarówno w toku prowadzonych lekcji na różnych przedmiotach szkolnych, jak i przygotujesz się do prowadzenia odrębnych zajęć stymulujących twórcze kompetencje. Nabędziesz także umiejętności związane z innowacyjnym organizowaniem procesu edukacyjnego. Moduł zwieńczony zostanie seminarium dyplomowym, służącym przygotowaniu autorskich projektów wspierających twórczy rozwój ucznia. Równolegle z realizacją projektu - odbędziesz praktyki w wybranej instytucji edukacyjnej, w której wdrożysz zaprojektowane działania.

Przedmioty realizowane w module 3.:

 • Metodyka rozwijania zdolności twórczych dzieci i młodzieży
 • Metodyka: zajęcia warsztatowe. Struktura ćwiczenia treningowego.
 • Indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem twórczego potencjału dziecka
 • Innowacyjne zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym
 • Psychodydaktyka twórczości
 • Seminarium dyplomowe - Projekt kreatywny skierowany na ucznia
Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Kreatywny nauczyciel – podstawy twórczej edukacji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.