Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny przygotowują i zaznajamiają z zagadnieniami dotyczącymi problemów współczesnych rodzin. Absolwenci będą w stanie wspierać rodziny w przezwyciężaniu wszelkich trudności, korzystając z dostępnych środków oraz instytucji państwowych.

Celem Podyplomowych Studiów „Asystent rodziny”jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608).

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych na wyżej wymienionym kierunku pozwoli podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. Nabyte umiejętności otwierają drogę do podjęcia zatrudnienia w ogromnej ilości placówek.

Dla kogo?

Studia skierowane są głównie do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kompetencje o specjalizację asystentury rodzinie (Dz. U. nr 149 poz. 887 z 2011r. z późn. zm. Rozdz. 2. Art. 12.1.1a) a także do osób zainteresowanych problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi formami wsparcia rodzin.

 • Absolwenci studiów wyższych, którzy cechują się wrodzoną wrażliwością i interesują się problematyką wspierania funkcji rodziny.
 • Studia na kierunku Asystent rodziny są dedykowane również osobom, które przygotowują się do stworzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej.
 • Po ukończeniu kierunku absolwent zyskuje komplety zestaw kwalifikacji oraz wiedzy, które są bardzo pożądane na dzisiejszym rynku pracy.
Program kształcenia

W programie studiów podyplomowych Asystent rodziny m.in.:

 • Diagnoza środowiska lokalnego oraz rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
 • Trudne sytuacje wychowawcze
 • Wypełnianie ról społecznych
Czas trwania
 • 3 semestry
 • 155 godzin + 90 godzin praktyk
 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
Kadra

Wśród naszej kadry na kierunku Asystent rodziny m.in.:

mgr Andrzej Domagała– psycholog – specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”, były wieloletni pracownik i dyrektor Woj. Urzędu Pracy w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, autor projektów badawczych i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu doskonalenia form pracy doradczej.

mgr Daria Modrzejewska – pedagog, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE. Pedagog-praktyk w zakresie planowania i realizowania profilaktyki pierwszorzędowej. Autor programów profilaktycznych (Manipulacji-Nie!!; Stop-Przemocy w szkole!). Koordynator merytoryczny projektów międzynarodowych – DAPHNE; Grundtvig; Leonardo da Vinci, Comenius. Współautorka pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

dr Nella Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

mgr Arkadiusz Trzuskowski – pedagog opiekuńczo-wychowawczy; prowadził pracownię plastyczną i teatr w domu dziecka oraz opracował system usamodzielniania wychowanków. Autor projektu terapeutyczno-profilaktycznego realizowanego z dziećmi w Trogen w Szwajcarii. Poznał system opieki nad dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z Roehampton University w Londynie, gdzie prowadzi zajęcia z pedagogiki opieki. Doradca zawodowy i społeczny, wieloletni wykładowca AHE. Naukowo zajmuje się psychopedagogicznymi aspektami zainteresowań w teorii wychowania.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych , WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu wspierania rozwoju, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz publikacji z zakresu poradnictwa (Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz ja wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Asystent rodziny jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 10)