2 semestry /2 700 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu profilaktyki i resocjalizacji do pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem. Studenci nabywają umiejętności diagnozowania i terapii zjawisk społecznej patologii w warunkach otwartych i w zakładach specjalnych. Studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla przyszłych pracowników pomocy społecznej, terapeutów placówek różnego typu związanych z szeroko rozumianą resocjalizacją i profilaktyką społeczną. Studia przygotowują także do pracy na rzecz jednostek mundurowych: w policji, służbie więziennej i straży miejskiej.

W programie

W czasie studiów student nabędzie umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii, podstaw rozwoju i wychowania, diagnostyki, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, oceny i analizy zagrożeń współczesnego świata, negocjacji wymagających oceny zagrożenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzką w stanach stresu, opanowania umiejętności analizowania informacji, zdobytych danych, środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagrożenia w sytuacjach kryzysowych, patologii i jej mechanizmów, pracy z rodziną dysfunkcyjną, diagnozy i terapii pedagogiczno- resocjalizacyjnej, projektowania i ewaluacji programów profilaktycznych i wychowawczych, upowszechniania zagadnień związanych z profilaktyką w środowisku lokalnym i poza nim, organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej i współpracy z odpowiednimi służbami medycznymi. Poza tym posiądzie wiedzę i zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania, panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z agresją, tłumionymi emocjami, reagowania z rozwagą na konflikty, a także na kryzysowe sytuacje.

Korzyści

Absolwent Pedagogika resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną posiada kwalifikacje i kompetencje do pracy w instytucjach resocjalizacyjnych typu:  interwencyjnego, środowiskowego, rodzinnego, socjalizacyjnego, w placówkach wielofunkcyjnych, w systemach resocjalizacji zamkniętej i otwartej, m.in. w: policji, placówkach opieki, ośrodkach uzależnień, pogotowiu opiekuńczym, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, schroniskach dla nieletnich, aresztach śledczych, zespołach kuratorskich, instytucjach prewencji, instytucjach i organizacjach pozarządowych, organizacjach oraz stowarzyszeniach działających na rzecz readaptacji społecznej i profilaktyki środowiskowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i lokalnych związanych z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych oraz do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia resocjalizacyjnego, czy profilaktycznego.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE Wodzisław Śląski.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia