Grupą docelową szkolenia są menadżerowie wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach (strefa tzw. Ruchu i sfera zarządu). Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności  z proponowanego zakresu. 

Jak wygląda szkolenie?: 

Szkolenie określa sfery działalności przedsiębiorstwa, w których jest możliwe i zasadne wprowadzenie metody lean management, wraz z określeniem efektów, jakie powinny być osiągnięte w związku z wdrożeniem tej metody w przedsiębiorstwie. Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych podstaw koncepcji lean management, wraz z przykładami empirycznymi, co umożliwi słuchaczom rozeznanie możliwości wdrożenia koncepcji lean management w swoich przedsiębiorstwach.

Ramowy program usługi:: 
  1. Ogólne zasady lean management.
  2. Efekty lean management (obniżka kosztów, wspieranie procesów).
  3. Możliwość wprowadzenia różnych elementów lean management (lean production, lean accounting).
  4. Doświadczenia przedsiębiorstw innych krajów – przykłady.
Liczba godzin:: 
Liczba godzin przewidzianych na szkolenie wynosi 8, a na każde zagadnienie zawarte w ramowym programie zostaną przeznaczone 2 godziny.
Cena:: 
Cały koszt szkolenia wynosi 480zł/osoba